Business loans

Loan requirements

Identity document Identity document
Social Security Number Social Security Number
No overdue loan obligations No overdue loan obligations
Age compliance Age compliance

Counters

With equal principal payments
With equal payments
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
Terms

Վարկի տրամադրման վայր                                                   Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                         ՀՀ դրամ                                            ԱՄՆ դոլար


Վարկի ժամկետ                                                                              Մինչև 60 ամիս


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                 Սկսած 16%-ից                                   Սկսած 14%-ից


Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման համար - պայմանագրային գումարի  2% չափով, բայց ոչ պակաս  50,000 ՀՀ դրամ


Վարկի նվազագույն գումար                      1,000,000-4,000,000 ՀՀ դրամ                                 2,000-8,000  ԱՄՆ դոլար


Գործնեության նվազագույն ժամկետ                                               3 ամիս 


Վարկառու

 • Իրավաբանական անձ
 • 21 տարին լրացած  անհատ ձեռնարկատեր, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը​​​

Վարկի տրամադրման եղանակ                                      Անկանխիկ


Վարկի տրամադրման ձև  

 • Միանվագ տրամադրում, կամ 
 • Փուլային տրամադրում, կամ
 • Չվերականգնվող վարկային գծի բացում, կամ
 • Վերականգնվող վարկային գծի բացում, կամ
 • Վարկային գործառնությունների գլխավոր պայմանագրի կնքում

Գրավի տեսակ

Կազմակերպության կողմից ընդունելի անշարժ  (բնակարան, բնակելի տուն, այգետնակ, հասարակական տարածք, արտադրական տարածք և այլն) և շարժական գույք

Վարկառուին կամ երրորդ անձին պատկանող անշարժ կամ շարժական գույք

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովվման լրացուցիչ այլ միջոցներ


Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք                        Գույքի շուկայական արժեքի մինչև 70%-ի չափով


Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                   Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Վարկի մարման եղանակ— ամենամսյա (հավասարաչափ կամ ոչ հավասարաչափ)

Տոկոսագումարների վճարման եղանակ— ամենամսյա

Վարկային գծի մարման եղանակ — կարող է սահմանվել ժամկետի վերջում՝միանվագ


Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

Վարկի հիմնական գումարի մարման համար հնարավոր է սահմանել  մինչև 3 ամիս դադարի շրջան՝ յուրաքանչյուր տարվա համար


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման   ժամկետ

Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման                      1 աշխատանքային օր

և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ


Վարկի տրամադրման ժամկետ

 • Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:  

Ժամկետանց տոկոսագումարի  գծով տույժ                          0.13%  օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                   0.13%  օրական


Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի  ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Ընդունելի գրավ
 • Վարկառուի վարկունակության վերլուծության դրական արդյունք

Այլ վճարներ

Անշարժ գույքի գրավի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման և պետական գրանցման: Շարժական գույքը ենթակա է միայն պետական գրանցման: Գրավադրման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը` գույքի գնահատման, նոտարական վավերացման և պետական գրանցման, կատարվում են հաճախորդի կողմից:

Ընդհանուր տեղեկատվություն

 • Կանոնադրություն՝ հետագա փոփոխություններով և լրացումներով (իրավաբանական անձի դեպքում)
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական, ներդիրներ
 • Տեղեկանք պետական ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխությունների և մասնակիցների վերաբերյալ
 • Բաժնետերերի ռեեստրից քաղվածք (բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում)
 • ՀՎՀՀ
 • Մասնակիցների կամ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրություն վարկ ստանալու և/կամ գույք գրավադրելու վերաբերյալ
 • Լիցենզիաներ, առկայության դեպքում
 • Տեղեկություններ ղեկավարների վերաբերյալ (անձնագրեր, սոցիալական քարտեր, նշանակման հրաման/որոշում)
 • Կազմակերպություն բանկային հաշվի քաղվածք, առկայության դեպքում

Տվյալներ եկամուտների վերաբերյալ

 • ՀՀ ՖՆ ՊԵԿ ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններ վերջին 12 ամսվա համար (Շահութահարկի հաշվարկ, ԱԱՀ հաշվարկ, Եկամտային հարկի հաշվարկ, Շրջանառության հարկի հաշվարկ և այլն)
 • Տեղեկանք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ
 • Հարկային մարմինների կողմից իրականացված ստուգման վերջին ակտ (առկայության դեպքում)
 • Աուդիտորական կազմակերպության եզրակացություն (առկայության դեպքում)
 • Գործարար ծրագիր կամ տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, անհրաժեշտության դեպքում
 • Գործող և նախկին պայմանագրեր (իրացման, մատակարարման և այլն), հաշիվ-ապրանքագրեր, առկայության դեպքում
 • Հաշվապահական հաշվեկշիռ՝ տվյալ պահի դրությամբ
 • Տեղեկանք վերջին 12 ամսվա ընթացքում փաստացի ստացված եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ՝ ըստ ամիսների
 • Տեղեկանք ապրանքանյութական պաշարների մնացորդի և դրանց ինքնարժեքի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք հիմնական միջոցների և դրանց շուկայական արժեքների վերբերյալ
 • Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիրտորական պարտավորությունների վերաբերյալ
 • Վերջին վեց ամիսների կտրվածքով կատարված գրառումներ, առկայության դեպքում
 • Լուսանկարներ ծավալվող գործունեության վերաբերյալ

Վարկային պատմության մասին տվյալներ

 • Գործող և վերջին մեկ տարվա ընթացքում մարված բոլոր վարկային գործարնքների վարկային, գրավի պայմանգրեր, մարման ժամանակացույցեր, վարկային հաշվից քաղվածք, անհրաժեշտության դեպքում
 • Վարկառուի և իր հետ Փոխկապակցված անձանց, Երաշխավորների համաձայնությունները վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ

Գրավադրվող անշարժ գույքի հետ կապված փաստաթղթեր

 • Սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական
 • Սեփականության իրավունքի ծագման հիմքեր, անհրաժեշտության դեպքում
 • Սեփականատերերի (ամուսնու առկայության դեպքում՝ նաև ամուսնու) անձնագրերի, ամուսնության վկայականների պատճեններ
 • ՀՀ ԿԱ կադաստրի ՊԿ կողմից տրամադրված տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանաձակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 • Գույքի գնահատման հաշվետվություն
 • Լուսանկարներ

Այլ գույքի գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Այլ գույքի գրավադրման դեպքում՝ օրենքով սահմանված կարգով գործարքը կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • Սեփականատերերի (ամուսնու առկայության դեպքում՝ նաև ամուսնու) անձնագրերի, ամուսնության վկայականների պատճեններ
 • Գույքի գնահատման հաշվետվություն

Այլ լրացուցիչ փաստաթղթր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Ընկերությունը:

It is important to know

The interest rate on a loan is calculated based on the nominal interest rate, and the annual interest rate shows how much the loan will cost you if you pay interest on other payments on time. You can see the procedure for calculating the actual annual interest rate below.

 

The annual interest rate is calculated using the following formula:

 • i - annual percentage rate (APR)
 • A - the loan amount (the initial amount of the loan provided by the lender to the consumer)
 • n - the number of payments to repay the loan
 • N - the number of the last loan payment
 • Kn - the amount of the n-th loan payment
 • Dn - the period from the date of issuance of the loan to the day of payment of the n-th loan payment, expressed in the number of days

More details can be found at this link:  8/01

Prior to the conclusion of the loan agreement, the organization issues an Individual Sheet in accordance with Regulation 8/05, approved by the Board of the Central Bank of the Republic of Armenia “Procedure for communication between the bank and the depositor, creditor and consumer, terms, conditions and minimum requirements”.

Attention!
 • IF YOUR INTEREST AND LOAN REPAYMENTS ARE NOT PAID ON TIME, INFORMATION ABOUT YOU WILL BE REGISTERED IN THE CREDIT REGISTER.
 • YOUR PROPERTY MAY BE CONFISCATED IN ACCORDANCE WITH THE LAW IF YOU DO NOT REPAY YOUR INTEREST AND LOAN PAYMENTS ON TIME. 
Updated 2024-04-28 12:25:02
Financial assistant www.abcfinance.am