Mortgage loans - National Mortgage Company

Loan requirements

Identity document Identity document
Social Security Number Social Security Number
No overdue loan obligations No overdue loan obligations
Age compliance Age compliance

Counters

With equal principal payments
With equal payments
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
Acquisition of residential real estate

Վարկի նպատակ

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայից կառուցապատման աշխատանքները ավարտված բնակության նպատակով բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

12.5%

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

15.5%

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը Էներգաարդյունավետության (ԷԱ) չափանիշներին բավարարելու դեպքում

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

-0.5%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

14.17%-14.71%

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

17.69%-18.27%

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - պայմանագրային գումարի 0,5% չափով, բայց ոչ պակաս, քան 70 000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել  200 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման իրավունք և տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել պարտավորությունները: Ընդ որում՝

 • տույժ չի գանձվում, եթե վարկառուն ընտրում է վաղաժամկետ մարման տուգանքի չկիռարմամբ տարբերակը, որի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է անվանական տոկոսադրույք +0.3%,
 • տույժ գանձվում է, եթե վարկառուն ընտրել է վաղաժամկետ մարման տուգանքի կիռարմամբ տարբերակը, որի պարագայում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է անվանական տոկոսադրույքի չափով:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

 Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը: Նշված գումարը գերազանցելու դեպքում`

  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.6%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.4%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,
  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.2%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

Ժամկետանց վարկի և տոկոսագումարի գծով տույժ՝ 0.13% օրական

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

Ուշադրություն

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ձեռք բերվող գույքի գտնվելու վայր

ՀՀ ամբողջ տարածքում

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության բոլոր մասնաճյուղեր և գլխամասային գրասենյակ

Վարկի ժամկետ

120-240 ամիս

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

3 000 000 մինչև 35 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

3 000 000 մինչև 60 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին
 • սկսած 7.5%-ից- մինչև 30 տարեկան չամուսնացած վարկառուների համար, եթե բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում կառուցապատողից,
 • Սկսած 10%-ից
 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

                                                     Սկսած 10%-ից

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Մինչև 92.5% (մինչև 30 տարեկան չամուսնացած վարկառուների համար, եթե բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում կառուցապատողից և չի ֆինանսավորվելու երկրորդ աղբյուրից), և եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը

 • Տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավից բացի գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,
 • Առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն` Վարկ/Գրավ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով:

Մինչև 90%, եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկ

 • Տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավից բացի գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,
 • Առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վարկ/Գրավ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով:

 

 

 

Մինչև 70%, եթե առկա է 30% և ավելի կանխավճար

 • Վարկ/Գրավ հարաբերակցության հաշվարկման ժամանակ հիմք է ընդունվում անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը,
 • Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության պահանջը դադարում է գործել այն պահից սկսած, երբ վարկի գծով վճարումների արդյունքում Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հասնում է 70%:

Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի առավելագույն արժեք

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեք - 55 000 000 ՀՀ դրամ

 •  Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեք - 90 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկառու

 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 65 տարեկանը:

Համավարկառու

  Վարկառուի ընտանիքի անդամ, ով 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ է, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չի գերազանցում 60 տարեկանը:

Պահանջը չի կիրառվում, եթե համավարկառուն մասնակցություն չի ունենում վարկի հաստատմանը

(միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները):

Վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքներ (ԸՊԵ)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

  Հայցվող և առկա վարկերի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը կազմում է Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամտի 45% (ԸՊԵ)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

   Հայցվող և առկա վարկերի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը կազմում է Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամտի 60% (ԸՊԵ)

Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց վարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող վարկերի բացակայություն,
 • դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար, որը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր անձի համար առանձին, բացառությամբ, եթե ժամկետանց պարտավորության/պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը,
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց երաշխավորության/երի, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություն/երի  բացակայություն:

Անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում պահանջ գնորդ-գրավատուի, վարկառուի և վաճառողի նկատմամբ

Վարկը չի տրամադրվում, եթե

 • վաճառողն ու ձեռքբերողը համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ և/կամ,
 • վաճառողը և վարկառուն կամ համավարկառուն հաշվառված են միևնույն հասցեում

 (միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները):

Ապահովագրություն

   Ձեռքբերվող անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, տվյալ պահին վարկի մնացորդի չափով,

   Դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, վարկի մնացորդի չափով: Ընդ որում, համավարկառու/ներ/ի առկայության դեպքում դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի գումարից վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի եկամուտներին համամասն:

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի տրամադրման ձև

միանվագ

Վարկային պայմանագրով նախատեսված դրամական պարտավորությունները լրիվ կատարելու

համար վճարված գումարի անբավարարության դեպքում Վարկառուի պարտավորությունները մարվում են

հետևյալ հերթականությամբ

 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունների դիմաց հաշվարկված տույժերը,
 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունները,
 • Վարկավորման պայմաններով նախատեսված միջնորդավճարները, սպասարկման վճարներ, Պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ վճարներ,
 • ժամկետանց տոկոսի վրա հաշվարկված (կուտակված) տուժանքի գումարը,
 • ժամկետանց Վարկի վրա հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումարը,
 • հաշվարկված (կուտակված), սակայն չվճարված ժամկետանց տոկոսագումարը,
 • ժամկետանց Վարկի գումարը,
 • Վարկի օգտագործման համար հաշվարկված (կուտակված) ժամկետային տոկոսագումարը, Վարկի գումարը:

  Դրամական պարտավորությունների կատարման հերթականությունը կարող է փոխվել Կազմակերպության հայեցողությամբ՝ առանց Վարկառուին տեղեկացնելու: Վարկառուն պարտավորվում է սույն կետով սահմանվածի կապակցությամբ որևէ պահանջ և(կամ) առարկություն Կազմակերպությանը չներկայացնել:

Գրավի առարկա

Ձեռք բերվող անշարժ գույք (առաջնային գրավ) և Վարկառուին և/կամ համավարկառուին կամ երրորդ անձին (ֆիզիկական անձ) սեփականության (սեփականության որևէ ձևով) իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ)

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող են պահանջվել ապահովման լրացուցիչ այլ միջոցներ

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի որոշման վերաբերյալ հաճախորդին հայտնելու ժամկետ և կարգ

1 աշխատանքային օր՝ հաճախորդի նախընտրած եղանակով

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:

Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

Տրամադրման գործոններ

 • Վարկառուի և Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտ,
 • Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի բավարար վարկային պատմություն,
 •      Բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում բնակության նպատակով,
 •   Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր դարձող վարկառուն և համավարկառու/ներ/ն միևնույն ընտանիքի անդամ են,
 •   Ընդունելի գրավ:

Մերժման գործոններ

 • Վարկառուի և Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտ,
 • Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի անբավարար վարկային պատմություն,
 • Ձեռք բերվող գույքի վաճառողն ու գնորդը համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ,
 • Եթե վարկը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 • Եթե վարկը չի բավարարում «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի պայմաններին,
 • Անընդունելի գրավ:

Երաշխավորներին ներկայացվող պահանջներ

(կազմակերպության պահանջով երաշխավորի առկայության դեպքում)

 • Երաշխավորողը ունի հասարակական բարձր դիրք և/կամ ունի բարի գործարար համբավ, և/կամ
 • Երաշխավորողը որևէ կազմակերպությունում զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոն, և/կամ
 • Երաշխավորողը հանդիսանում է շարժական և անշարժ գույքի սեփականատեր և/կամ
 • Երաշխավորողը ունի կայուն եկամուտ, դրամական հոսքեր և այլն:

Լրացուցիչ գրավի ազատում

   Եթե Կազմակերպության հետ համագործակցող համապատասխան ընկերության կողմից տրված ձեռքբերված գույքի գնահատման կամ վերագնահատման արդյունքում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը բավարարում է Կազմակերպության պահանջին, ապա, Վարկառուի/համավարկառուի դիմումի համաձայն, երկրորդ գրավը կարող է ազատվել արգելանքից՝ ժամկետանց պարտավորություններ չունենալու դեպքում:

Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ

 1. ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 • Սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք –10 000-20 000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում է միայն լրացուցիչ գույքի գրավադրման մասով),
 • Սեփականության և գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ Կադաստրի Կոմիտեում (չի ներառվում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ) - 71 000 ՀՀ դրամ,
 • Լրացուցիչ գույքի գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտեում – 26 000 ՀՀ դրամ,
 1. Նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարներ՝
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար՝ 20 000-35 000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում է միայն լրացուցիչ գույքի գրավադրման մասով),
 1. Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
 • Բնակարան – 13 000-26 000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից,
 1. Ապահովագրավճարներ՝
 • Դժբախտ պատահարի և գույքի ապահովագրություն՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների` վարկի մնացորդի մինչև 0.3% տարեկան,
 • Կանխավճարի ապահովագրություն՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների` բնակարանի արժեքի և կանխավճարի տարբերության չափով` 2% տարեկան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԻՊՈՏԵԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՊՈՏԵԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ և ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈւՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, (010) 543491, (060) 500060, www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, (012) 888888, www.rgs.am

 «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, (060) 275757, info@reso.am

 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (060) 540000, (010) 580000, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (010) 592121, www.ingoarmenia.am  

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (011) 560404, info@armeniainsurance.am 

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, (010) 542740, (091) 542750 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, (060) 535371, (098) 535314 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք․ Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, (011) 564513, (099) 564513 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Պարոնյան 16, (010) 530709, (077) 180504 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք, (010) 525535 info@reeval.am

«Գառդի» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Մ․ Բաղրամյան 7, թիվ 4, (096) 520 590, (095) 520 590 gardiltd@gmail.com

Նախազգուշացում

 • Վարկառուն/Համավարկառուն կարող են զրկվել բնակարանի նկատմամբ իրենց իրավունքներից, եթե չկատարեն կամ ոչ պատշաճ կատարեն կրեդիտավորման պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները,
 • Կազմակերպությունը իրավասու է վերանայել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով,
 • Վարկերը չվերաֆինանսավորվելու կամ ֆինասավորումը դադարեցվելու դեպքում պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման առավելագույնը` Կազմակերպությունում տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամով Հիփոթեքային վարկի համար սահմանված առավելագույն տոկոսադրույք + 2% կետ,
 • Գործող վարկերի ֆինասավորումը կարող է դադարեցվել, եթե վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում ի հայտ են եկել ներկայացված տեղեկատվությունների կեղծիքներ, Հիփոթեքային վարկը օգտագործվել է ոչ նպատակային և/կամ այն այլևս չի հանդիսանում Որակավորված հիփոթեքային վարկ, վարկառուի կողմից հիփոթեքային վարկի գծով իր պարտավորությունները պարբերաբար` երեք հերթական վճարում (90 օրից ավել) չկատարելու դեպքում:

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն յուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ

անվճար

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

Հաճախորդի պահանջով տարեկան առնվազն չորս անգամ հաճախորդին տրամադրվում է վերջինիս նշած ժամանակահատվածի համար անվճար քաղվածք

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Դիմում-հայտ,
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի և վարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ),
 • Վարկառուի երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 • Վարկառուի ամուսնության կամ ամուսնալուծության վկայական (առկայության դեպքում),
 • ՀՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տրված տեղեկանք վարկառուի բնակության վայրի անշարժ գույքի բնակելի մակերեսում հաշվառված անձանց վերաբերյալ /3-րդ ձև/ (ըստ անհրաժեշտության),
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի համաձայնությունը վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ:

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Եթե հաճախորդը վարձու աշխատող է.
 • Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը տվյալ կազմակերպությունում և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում, զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի) (բնօրինակ),
 • տվյալներ նախկին զբաղվածության մասին` գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատանքի ստաժը (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից),
 • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի վերջին մեկ տարվա անհատական հաշվի քաղվածք հաստատված հարկային մարմինների կողմից (բնօրինակ),
 • Վերջին 12 ամիսների վերաբերյալ աշխատավարձի քարտային հաշվի քաղվածք (ըստ անհրաժեշտության),
 • Երկրորդային եկամուտ հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):
 • Եթե հաճախորդը ինքնազբաղված է.
 • Գրանցման վկայական կամ քաղվածք պետ. ռեգիստրից,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) և կանոնադրություն (առկայության դեպքում),
 • Կազմակերպության տնօրենի և բաժնետերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակ),
 • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Տեղեկանք ՊԵԿ-ից պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
 • Վերջին 12 ամիսների Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ` հաստատված հարկային մարմինների կողմից կամ էլեկտրոնային տարբերակը,
 • Վերջին 12 ամիսների եկամուտների և ծախսերի գրառումները (առկայության դեպքում),
 • Բանկային հաշիվների շարժը (առկայության դեպքում),
 • Գործունեության հետ կապված այլ փաստաթղթերի (անհրաժեշտության դեպքում):

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայական,*
 • տեղեկանք Կադաստրի պետական կոմիտեից առ այն, որ անշարժ գույքը գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չէ (Միասնական տեղեկանք),*
 • Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (հիմքեր) (ըստ անհրաժեշտության),*
 • Վաճառող/ներ/ի (ամուսնու՝ առկայության դեպքում) անձնագրի և  անրային ծառայությունների համարանիշ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ), ամուսնության վկայական, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական*
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)*
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ և որոշում,*
 • Գրավի գնահատման եզրակացություն,*
 • Ձեռքբերվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ) ապահովագրական վկայագրեր,
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

Վաճառողը/կառուցապատողը իրավաբանական անձ լինելու դեպքում պահանջվում է

 • Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական/տեղեկանք (մինչև 1 ամիս վաղեմությամբ) և կանոնադրություն,
 •  իրավասու մարմնի որոշում գործարքի վերաբերյալ: Ընդ որում, եթե ՍՊԸ-ն ունի մեկ մասնակից, որը նաև գործադիր մարմնի ղեկավար է, կամ երբ գործարք կնքելու լիազորությունը կանոնադրությամբ վերապահված է Հաճախորդի գործադիր մարմնի ղեկավարին, ապա որոշում չի պահանջվում,
 • տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:
Residential real estate renovation

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` բնակարանային պայմանների բարելավում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

12.5%

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

15.5%

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը Էներգաարդյունավետության (ԷԱ) չափանիշներին բավարարելու դեպքում

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

-0.5%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

14.02%-15.34%

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

17.49%-18.87%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - պայմանագրային գումարի 0,5% չափով, բայց ոչ պակաս, քան 70 000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել  200 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման իրավունք և տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել պարտավորությունները՝

 • տույժեր չի գանձվում, եթե վարկառուն ընտրում է վաղաժամկետ մարման տուգանքի չկիռարմամբ տարբերակը, որի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է անվանական տոկոսադրույք +0.3%,
 • տույժ գանձվում է, եթե վարկառուն ընտրել է վաղաժամկետ մարման տուգանքի կիռարմամբ տարբերակը, որի պարագայում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է անվանական տոկոսադրույքի չափով:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը: Նշված գումարը գերազանցելու դեպքում`

  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.6%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.4%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,
  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.2%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

Ժամկետանց վարկի և տոկոսագումարի գծով տույժ՝ 0.13% օրական

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ գույք) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

Ուշադրություն

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Վերանորոգվող գույքի գտնվելու վայր

ՀՀ ամբողջ տարածքում

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության բոլոր մասնաճյուղեր և գլխամասային գրասենյակ

Վարկի ժամկետ

60-180 ամիս

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

3 000 000 մինչև 35 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

3 000 000 մինչև 60 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման շուկայական արժեքի մինչև 50%

Վարկ/Գրավ հարաբերակցության հաշվարկման ժամանակ հիմք է ընդունվում անշարժ գույքի գնահատման շուկայական արժեքը

Վարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 65 տարեկանը:

Համավարկառու

Վարկառուի ընտանիքի անդամ, ով 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ է, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չի գերազանցում 60 տարեկանը:

Պահանջը չի կիրառվում, եթե համավարկառուն մասնակցություն չի ունենում վարկի հաստատմանը:

(միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները)

Վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքներ (ԸՊԵ)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

Հայցվող և առկա վարկերի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը կազմում է Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամտի 45% (ԸՊԵ)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

Հայցվող և առկա վարկերի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը կազմում է Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամտի 60% (ԸՊԵ)

Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող վարկեր,
 • դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար, որը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր անձի համար առանձին, բացառությամբ եթե ժամկետանց պարտավորության/պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց երաշխավորության/երի բացակայություն, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություն/եր

Ապահովագրություն

Վերանորոգվող անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, տվյալ պահին վարկի մնացորդի չափով

Դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, վարկի մնացորդի չափով: Ընդ որում, համավարկառու/ներ/ի առկայության դեպքում դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի գումարից վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի եկամուտներին համամասն:

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի տրամադրման ձև

Միանվագ կամ

Վարկերը տրամադրվում են 2 փուլով.

1-ին փուլ` վարկի գումարի 50%-ի չափով

2-րդ փուլ` վարկի գումարի 50%-ի չափով

Վարկի 2-րդ փուլի տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում վարկառուի կողմից նախորդ փուլով տրամադրված վարկի նպատակային օգտագործման փաստը` համաձայն նախահաշվի և իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների

Փուլերի միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատված

90 օրացուցային օր

Վարկային պայմանագրով նախատեսված դրամական պարտավորությունները լրիվ կատարելու

համար վճարված գումարի անբավարարության դեպքում Վարկառուի պարտավորությունները մարվում են

հետևյալ հերթականությամբ

 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունների դիմաց հաշվարկված տույժերը,
 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունները,
 • Վարկավորման պայմաններով նախատեսված միջնորդավճարները, սպասարկման վճարներ, Պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ վճարներ,
 • ժամկետանց տոկոսի վրա հաշվարկված (կուտակված) տուժանքի գումարը,
 • ժամկետանց Վարկի վրա հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումարը,
 • հաշվարկված (կուտակված), սակայն չվճարված ժամկետանց տոկոսագումարը,
 • ժամկետանց Վարկի գումարը,
 • Վարկի օգտագործման համար հաշվարկված (կուտակված) ժամկետային տոկոսագումարը, Վարկի գումարը:

Դրամական պարտավորությունների կատարման հերթականությունը կարող է փոխվել Կազմակերպության հայեցողությամբ՝ առանց Վարկառուին տեղեկացնելու: Վարկառուն պարտավորվում է սույն կետով սահմանվածի կապակցությամբ որևէ պահանջ և (կամ) առարկություն Կազմակերպությանը չներկայացնել:

Գրավի առարկա

Վերանորոգվող անշարժ գույք (առաջնային գրավ), որը պատկանում է վարկառուին կամ նրա ընտանիքի անդամներին` մասնավորապես վարկառուի/ամուսնու, հայր, մայր, քույր, եղբայր

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող են պահանջվել ապահովման լրացուցիչ այլ միջոցներ

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի որոշման վերաբերյալ հաճախորդին հայտնելու ժամկետ և կարգ

1 աշխատանքային օր՝ հաճախորդի նախընտրած եղանակով

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:

Վարկի տրամադրման և  մերժման գործոններ

Տրամադրման գործոններ

 • Վարկառուի և Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտ
 • Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի բավարար վարկային պատմություն
 • Ընդունելի գրավ

Մերժման գործոններ

 • Վարկառուի և Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտ
 • Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի անբավարար վարկային պատմություն
 • Եթե վարկը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին
 • Եթե վարկը չի բավարարում «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի պայմաններին
 • անընդունելի գրավ

Երաշխավորներին ներկայացվող պահանջներ

(կազմակերպության պահանջով երաշխավորի առկայության դեպքում)

 • Երաշխավորողը ունի հասարակական բարձր դիրք և/կամ ունի բարի գործարար համբավ, և/կամ
 • Երաշխավորողը որևէ կազմակերպությունում զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոն, և/կամ
 • Երաշխավորողը հանդիսանում է շարժական և անշարժ գույքի սեփականատեր և/կամ
 • Երաշխավորողը ունի կայուն եկամուտ, դրամական հոսքեր և այլն:

Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ

 1. ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 • Սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք – 10 000 ՀՀ դրամ (չի մասնակցում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին),
 • Գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտեում – 26 000 ՀՀ դրամ (չի մասնակցում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին),
 1. Նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարներ՝
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար՝ 15 000-20 000 ՀՀ դրամ (չի մասնակցում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին),
 1. Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
 • Բնակարան – 13 000 ՀՀ դրամ,
 1. Ապահովագրավճարներ՝
 • Դժբախտ պատահարի և գույքի ապահովագրություն՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների` վարկի մնացորդի մինչև 0.3% տարեկան,

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԻՊՈՏԵԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ` ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՊՈՏԵԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈւՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, (010) 543491, (060) 500060, www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, (012) 888888, www.rgs.am

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, (060) 275757, info@reso.am

«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (060) 540000, (010) 580000, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (010) 592121, www.ingoarmenia.am

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (011) 560404, info@armeniainsurance.am

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, (010) 542740, (091) 542750 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, (060) 535371, (098) 535314 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք․ Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, (011) 564513, (099) 564513 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Պարոնյան 16, (010) 530709, (077) 180504 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք, (010) 525535 info@reeval.am

«Գառդի» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Մ․ Բաղրամյան 7, թիվ 4, (096) 520 590, (095) 520 590 gardiltd@gmail.com

   Նախազգուշացում

 • Վարկառուն/Համավարկառուն կարող են զրկվել բնակարանի նկատմամբ իրենց իրավունքներից, եթե չկատարեն կամ ոչ պատշաճ կատարեն կրեդիտավորման պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները:
 • Կազմակերպությունը իրավասու է վերանայել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով:
 • Վարկերը չվերաֆինանսավորվելու կամ ֆինասավորումը դադարեցվելու դեպքում պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման առավելագույնը` Կազմակերպությունում տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամով Հիփոթեքային վարկի համար սահմանված առավելագույն տոկոսադրույք + 2% կետ:
 • Գործող վարկերի ֆինասավորումը կարող է դադարեցվել, եթե վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում ի հայտ են եկել ներկայացված տեղեկատվությունների կեղծիքներ, Հիփոթեքային վարկը օգտագործվել է ոչ նպատակային և/կամ այն այլևս չի հանդիսանում Որակավորված հիփոթեքային վարկ, վարկառուի կողմից հիփոթեքային վարկի գծով իր պարտավորությունները պարբերաբար` երեք հերթական վճարում (90 օրից ավել) չկատարելու դեպքում:
 • Վերանորոգման/բարելավման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն տրամադրումից 1 տարի հետո, իսկ մասնաբաժիններով տրամադրելու դեպքում` 1 տարի ժամանակահատվածը հաշվարկվում է վերջին մասնաբաժնի տրամադրման ամսաթվից սկսած:

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն յուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ

անվճար

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

Հաճախորդի պահանջով տարեկան առնվազն չորս անգամ հաճախորդին տրամադրվում է վերջինիս նշած ժամանակահատվածի համար անվճար քաղվածք

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Դիմում-հայտ,
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի և վարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ),
 • Վարկառուի երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 • Վարկառուի ամուսնության կամ ամուսնալուծության վկայական (առկայության դեպքում),
 • ՀՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տրված տեղեկանք վարկառուի բնակության վայրի անշարժ գույքի բնակելի մակերեսում հաշվառված անձանց վերաբերյալ /3-րդ ձև/ (ըստ անհրաժեշտության),
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի համաձայնությունը վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ,
 • Շինարարության թույլտվություն (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Հաճախորդի և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիր (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ:

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Եթե հաճախորդը վարձու աշխատող է.

 • Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը տվյալ կազմակերպությունում և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի) (բնօրինակ),
 • տվյալներ նախկին զբաղվածության մասին` գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատանքի ստաժը (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից),
 • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի վերջին մեկ տարվա անհատական հաշվի քաղվածք հաստատված հարկային մարմինների կողմից (բնօրինակ),
 • Վերջին 12 ամիսների վերաբերյալ աշխատավարձի քարտային հաշվի քաղվածք (ըստ անհրաժեշտության),
 • Երկրորդային եկամուտ հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):

Եթե հաճախորդը ինքնազբաղված է.

 • Գրանցման վկայական կամ քաղվածք պետ. ռեգիստրից,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) և կանոնադրություն (առկայության դեպքում),
 • Կազմակերպության տնօրենի և բաժնետերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակ),
 • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Տեղեկանք ՊԵԿ-ից պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
 • Վերջին 12 ամիսների Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ` հաստատված հարկային մարմինների կողմից կամ էլեկտրոնային տարբերակը,
 • Վերջին 12 ամիսների եկամուտների և ծախսերի գրառումները (առկայության դեպքում),
 • Բանկային հաշիվների շարժը (առկայության դեպքում),
 • Գործունեության հետ կապված այլ փաստաթղթերի(անհրաժեշտության դեպքում):

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայական,*
 • տեղեկանք Կադաստրի պետական կոմիտեից առ այն, որ անշարժ գույքը գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չէ (Միասնական տեղեկանք),*
 • Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (հիմքեր)(ըստ անհրաժեշտության),*
 • Գրավատուների (ամուսնու՝ առկայության դեպքում) անձնագրի և  Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ չունենալու դեպքում` տեղեկանք ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ, ամուսնության վկայական, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական, հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ,
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)*
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ և որոշում,*
 • Գրավի գնահատման եզրակացություն,*
 • Վերանորոգվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ) ապահովագրական վկայագրեր,
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:
Construction of residential houses/apartments or continuation of construction works

Վարկի նպատակ

Բնակելի տների/առանձնատների կառուցում կամ կառուցապատման աշխատանքների շարունակում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

12.5%

 

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

15.5%

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը Էներգաարդյունավետության (ԷԱ) չափանիշներին բավարարելու դեպքում

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

-0.5%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

14.16%-15.51%

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

17.69%-19.14%

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - պայմանագրային գումարի 0,5% չափով, բայց ոչ պակաս, քան 70 000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել  200 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման իրավունք և տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել պարտավորությունները՝

 • տույժեր չի գանձվում, եթե վարկառուն ընտրում է վաղաժամկետ մարման տուգանքի չկիռարմամբ տարբերակը, որի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է անվանական տոկոսադրույք +0.3%,
 • տույժ գանձվում է, եթե վարկառուն ընտրել է վաղաժամկետ մարման տուգանքի կիռարմամբ տարբերակը, որի պարագայում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է անվանական տոկոսադրույքի չափով:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը: Նշված գումարը գերազանցելու դեպքում`

 • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.6%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
 • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.4%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,
 • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի 0.2%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

Ժամկետանց վարկի և տոկոսագումարի գծով տույժ՝ 0.13% օրական

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

Ուշադրություն

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ձեռք բերվող գույքի գտնվելու վայր

ՀՀ ամբողջ տարածքում

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության բոլոր մասնաճյուղեր և գլխամասային գրասենյակ

Վարկի ժամկետ

120-240 ամիս

 

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

3 000 000 մինչև 35 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

3 000 000 մինչև 60 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

 

               Վարկի գումարը չպետք է գերազանցի նախահաշվի գումարի 80%-ը

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Գրավադրվող անշարժ գույքերի ընդհանուր շուկայական արժեքի 70%-ը

Վարկառու

 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 65 տարեկանը:

Համավարկառու

Վարկառուի ընտանիքի անդամ, ով 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձ է, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չի գերազանցում 60 տարեկանը:

 (միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները)

Վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքներ (ԸՊԵ)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր առաջին

Հայցվող և առկա վարկերի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը կազմում է Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամտի 45% (ԸՊԵ)

 • Ֆինանսավորման աղբյուր երկրորդ

Հայցվող և առկա վարկերի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը կազմում է Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամտի 60% (ԸՊԵ)

Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ» -ից խիստ դասով դասակարգված գործող վարկեր,
 • դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար, որը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր անձի համար առանձին, բացառությամբ եթե ժամկետանց պարտավորության/պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը,
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց երաշխավորության/երի բացակայություն, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ» -ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություն/եր:

Ապահովագրություն

   Կառուցապատվող անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, տվյալ պահին վարկի մնացորդի չափով`սեփականության իրավունքը գրանցվելու պահից, իսկ մինչ այդ իրականացվում է լրացուցիչ գրավի ապահովագրություն յուրաքանչյուր տարի տվյալ պահին վարկի մնացորդի չափով:

   Դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, վարկի մնացորդի չափով: Ընդ որում, համավարկառու/ներ/ի առկայության դեպքում դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի գումարից վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի եկամուտներին համամասն:

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի տրամադրման ձև

Վարկերը տրամադրվում են 2 փուլով.

1-ին փուլ` վարկի գումարի 80%-ի չափով

2-րդ փուլ` վարկի գումարի 20%-ի չափով

 Վարկի 2-րդ փուլի տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում վարկառուի կողմից նախորդ փուլով տրամադրված վարկի նպատակային օգտագործման փաստը` համաձայն նախահաշվի և իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների:

Փուլերի միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատված

 

180 օրացուցային օր

Վարկային պայմանագրով նախատեսված դրամական պարտավորությունները լրիվ կատարելու

համար վճարված գումարի անբավարարության դեպքում Վարկառուի պարտավորությունները մարվում են

հետևյալ հերթականությամբ

 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունների դիմաց հաշվարկված տույժերը,
 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունները,
 • Վարկավորման պայմաններով նախատեսված միջնորդավճարները, սպասարկման վճարներ, Պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ վճարներ,
 • ժամկետանց տոկոսի վրա հաշվարկված (կուտակված) տուժանքի գումարը,
 • ժամկետանց Վարկի վրա հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումարը,
 • հաշվարկված (կուտակված), սակայն չվճարված ժամկետանց տոկոսագումարը,
 • ժամկետանց Վարկի գումարը,
 • Վարկի օգտագործման համար հաշվարկված (կուտակված) ժամկետային տոկոսագումարը, Վարկի գումարը:

  Դրամական պարտավորությունների կատարման հերթականությունը կարող է փոխվել Կազմակերպության հայեցողությամբ՝ առանց Վարկառուին տեղեկացնելու: Վարկառուն պարտավորվում է սույն կետով սահմանվածի կապակցությամբ որևէ պահանջ և(կամ) առարկություն Կազմակերպությանը չներկայացնել:

Գրավի առարկա

Վարկառուին սեփականության իրավունքով պատկանող հողատարածք(առաջնային գրավ) և Վարկառուին և/կամ համավարկառուին կամ երրորդ անձին (ֆիզիկական անձ) սեփականության (սեփականության որևէ ձևով) իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ)

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող են պահանջվել ապահովման լրացուցիչ այլ միջոցներ

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի որոշման վերաբերյալ հաճախորդին հայտնելու ժամկետ և կարգ

1 աշխատանքային օր՝ հաճախորդի նախընտրած եղանակով

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

     Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:

Վարկի տրամադրման և  մերժման գործոններ

Տրամադրման գործոններ

 • Վարկառուի և Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտ,
 • Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի բավարար վարկային պատմություն,
 •  Ընդունելի գրավ:

Մերժման գործոններ

 •   Վարկառուի և Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտ,
 •   Վարկառուի և/կամ համավարկառու/ներ/ի անբավարար վարկային պատմություն,
 •   Եթե վարկը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 • Եթե վարկը չի բավարարում «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի պայմաններին,
 • Անընդունելի գրավ:

Երաշխավորներին ներկայացվող պահանջներ

(կազմակերպության պահանջով երաշխավորի առկայության դեպքում)

 • Երաշխավորողը ունի հասարակական բարձր դիրք և/կամ ունի բարի գործարար համբավ, և/կամ
 • Երաշխավորողը որևէ կազմակերպությունում զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոն, և/կամ
 • Երաշխավորողը հանդիսանում է շարժական և անշարժ գույքի սեփականատեր և/կամ
 • Երաշխավորողը ունի կայուն եկամուտ, դրամական հոսքեր և այլն:

Լրացուցիչ գրավի ազատում

   Եթե Կազմակերպության հետ համագործակցող համապատասխան ընկերության կողմից տրված կառուցվող բնակելի գույքի գնահատման կամ վերագնահատման արդյունքում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը բավարարում է Կազմակերպության պահանջին, ապա, Վարկառուի/համավարկառուի դիմումի համաձայն, երկրորդ գրավը կարող է ազատվել արգելանքից՝ ժամկետանց պարտավորություններ չունենալու դեպքում:

Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ

 1. ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 • Սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք – 20 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում է միայն լրացուցիչ գույքի գրավադրման մասով),
 • Հողամասի և լրացուցիչ գույքի գրավի իրավունքների գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտեում - 52 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում է միայն լրացուցիչ գույքի գրավադրման մասով):
 1. Նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարներ՝
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքերի նոտարական վավերացման վճար՝ 30 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվում է միայն լրացուցիչ գույքի գրավադրման մասով),
 1. Անշարժ գույքի նախնական և վերջնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
 • Հողամաս և բնակարան մինչև 38 000 ՀՀ դրամ,
 1. Ապահովագրավճարներ՝
 • Դժբախտ պատահարի և գույքի ապահովագրություն՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների` վարկի մնացորդի մինչև 0.3% տարեկան,

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԻՊՈՏԵԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՊՈՏԵԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ և ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈւՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, (010) 543491, (060) 500060, www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, (012) 888888, www.rgs.am

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, (060) 275757, info@reso.am

«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (060) 540000, (010) 580000, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (010) 592121, www.ingoarmenia.am

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (011) 560404, info@armeniainsurance.am

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, (010) 542740, (091) 542750 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, (060) 535371, (098) 535314 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք․ Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, (011) 564513, (099) 564513 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Պարոնյան 16, (010) 530709, (077) 180504 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք, (010) 525535 info@reeval.am

«Գառդի» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Մ․ Բաղրամյան 7, թիվ 4, (096) 520 590, (095) 520 590 gardiltd@gmail.com

Նախազգուշացում

 • Վարկառուն/Համավարկառուն կարող են զրկվել բնակարանի նկատմամբ իրենց իրավունքներից, եթե չկատարեն կամ ոչ պատշաճ կատարեն կրեդիտավորման պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները,
 • Կազմակերպությունը իրավասու է վերանայել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը « Ազգային հիփոթեքային ընկերություն » ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով,
 • Վարկերը չվերաֆինանսավորվելու կամ ֆինասավորումը դադարեցվելու դեպքում պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման առավելագույնը` Կազմակերպությունում տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամով Հիփոթեքային վարկի համար սահմանված առավելագույն տոկոսադրույք + 2% կետ,
 • Գործող վարկերի ֆինասավորումը կարող է դադարեցվել, եթե վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում ի հայտ են եկել ներկայացված տեղեկատվությունների կեղծիքներ, Հիփոթեքային վարկը օգտագործվել է ոչ նպատակային և/կամ այն այլևս չի հանդիսանում Որակավորված հիփոթեքային վարկ, վարկառուի կողմից հիփոթեքային վարկի գծով իր պարտավորությունները պարբերաբար` երեք հերթական վճարում (90 օրից ավել) չկատարելու դեպքում,
 • Կառուցապատման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն տրամադրումից 1 տարի հետո, իսկ մասնաբաժիններով տրամադրելու դեպքում` 1 տարի ժամանակահատվածը հաշվարկվում է վերջին մասնաբաժնի տրամադրման ամսաթվից սկսած:

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն յուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ

անվճար

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

Հաճախորդի պահանջով տարեկան առնվազն չորս անգամ հաճախորդին տրամադրվում է վերջինիս նշած ժամանակահատվածի համար անվճար քաղվածք

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Դիմում-հայտ,
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի և վարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ),
 • Վարկառուի երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 • Վարկառուի ամուսնության կամ ամուսնալուծության վկայական (առկայության դեպքում),
 • ՀՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տրված տեղեկանք վարկառուի բնակության վայրի անշարժ գույքի բնակելի մակերեսում հաշվառված անձանց վերաբերյալ /3-րդ ձև/ (ըստ անհրաժեշտության),
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի համաձայնությունը վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ,
 • Շինարարության թույլտվություն,
 • Հաճախորդի և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիր (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ։

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Եթե հաճախորդը վարձու աշխատող է.

 • Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը տվյալ կազմակերպությունում և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի) (բնօրինակ),
 • տվյալներ նախկին զբաղվածության մասին` գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատանքի ստաժը (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից),
 • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի վերջին մեկ տարվա անհատական հաշվի քաղվածք հաստատված հարկային մարմինների կողմից (բնօրինակ),
 • Վերջին 12 ամիսների վերաբերյալ աշխատավարձի քարտային հաշվի քաղվածք (ըստ անհրաժեշտության),
 • Երկրորդային եկամուտ հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):

Եթե հաճախորդը ինքնազբաղված է.

 • Գրանցման վկայական կամ քաղվածք պետ. ռեգիստրից,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) և կանոնադրություն (առկայության դեպքում),
 • Կազմակերպության տնօրենի և բաժնետերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակ),
 • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Տեղեկանք ՊԵԿ-ից պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
 • Վերջին 12 ամիսների Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ` հաստատված հարկային մարմինների կողմից կամ էլեկտրոնային տարբերակը,
 • Վերջին 12 ամիսների եկամուտների և ծախսերի գրառումները (առկայության դեպքում),
 • Բանկային հաշիվների շարժը (առկայության դեպքում),
 • Գործունեության հետ կապված այլ փաստաթղթերի (անհրաժեշտության դեպքում):

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայական,*
 • տեղեկանք Կադաստրի պետական կոմիտեից առ այն, որ անշարժ գույքը գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չէ (Միասնական տեղեկանք),*
 • Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (հիմքեր)(ըստ անհրաժեշտության),*
 • Գրավատու/ներ/ի (ամուսնու՝ առկայության դեպքում) անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշ, ամուսնության վկայական, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական, *
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)*
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ և որոշում,*
 • Գրավի գնահատման եզրակացություն,*
 •  գույքի և վարկառուի/համավարկառուի (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ) ապահովագրական վկայագրեր,
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

Վաճառողը/կառուցապատողը իրավաբանական անձ լինելու դեպքում պահանջվում է

 • Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական/տեղեկանք (մինչև 1 ամիս վաղեմությամբ) և կանոնադրություն,
 •  իրավասու մարմնի որոշում գործարքի վերաբերյալ: Ընդ որում, եթե ՍՊԸ-ն ունի մեկ մասնակից, որը նաև գործադիր մարմնի ղեկավար է, կամ երբ գործարք կնքելու լիազորությունը կանոնադրությամբ վերապահված է Հաճախորդի գործադիր մարմնի ղեկավարին, ապա որոշում չի պահանջվում,
 • տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:
It is important to know

The interest rate on a loan is calculated based on the nominal interest rate, and the annual interest rate shows how much the loan will cost you if you pay interest on other payments on time. You can see the procedure for calculating the actual annual interest rate below.

 

The annual interest rate is calculated using the following formula:

 • i - annual percentage rate (APR)
 • A - the loan amount (the initial amount of the loan provided by the lender to the consumer)
 • n - the number of payments to repay the loan
 • N - the number of the last loan payment
 • Kn - the amount of the n-th loan payment
 • Dn - the period from the date of issuance of the loan to the day of payment of the n-th loan payment, expressed in the number of days

More details can be found at this link:  8/01

Prior to the conclusion of the loan agreement, the organization issues an Individual Sheet in accordance with Regulation 8/05, approved by the Board of the Central Bank of the Republic of Armenia “Procedure for communication between the bank and the depositor, creditor and consumer, terms, conditions and minimum requirements”.

Attention!
 • IF YOUR INTEREST AND LOAN REPAYMENTS ARE NOT PAID ON TIME, INFORMATION ABOUT YOU WILL BE REGISTERED IN THE CREDIT REGISTER.
 • YOUR PROPERTY MAY BE CONFISCATED IN ACCORDANCE WITH THE LAW IF YOU DO NOT REPAY YOUR INTEREST AND LOAN PAYMENTS ON TIME. 
Updated 2024-04-28 12:24:07
Financial assistant www.abcfinance.am