Loan requirements

Identity document Identity document
Social Security Number Social Security Number
No overdue loan obligations No overdue loan obligations
Age compliance Age compliance

Counters

With equal principal payments
With equal payments
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
Terms

Վարկատեսակ

ՓՄՁ աջակցության ծրագով տրամադրվող վարկ

Վարկի նպատակ

 • Ընթացիկ գործունեություն
 • Կապիտալ ներդրում
 • Խառը

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

Միկրո վարկ

Փոքր վարկ

Միջին

3.000.000-5.000.000

5.000.001-20.000.000

20.000.001-150.000.000

Վարկի տրամադրման նվազագույն և առավելագույն ժամկետները ըստ նպատակայնության

 

 

 

Ընթացիկ գործունեություն

Կապիտալ ներդրում

Խառը

12-36 ամիս

12-60 ամիս

 • Եթե վարկի գումարի 50%-ից ավելին օգտագործվելու է ընթացիկ գործունեության ապահովման համար, ապա վարկի առավելագույն ժամկետը` 36 ամիս է:
 • Եթե վարկի գումարի 50%-ից ավելին օգտագործվելու է կապիտալ ներդրման նպատակով, ապա վարկի առավելագույն ժամկետը 60 ամիս է:
 • Եթե վարկի 50% օգտագործվելու է  ընթացիկ գործունեության ապահովման նպատակով, իսկ մնացած մասը` հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար, ապա վարկի առավելագույն ժամկետը կարող է կազմել 48 ամիս:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք  (հաստատուն)

12- 18 ամիս

11.5 %

 19- 36 ամիս

  12 %

37-60 ամիս

12.5 %

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

13.59 %-15.09 %

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

    Վարկի տրամադրման միջնորդավճար` պայմանագրային գումարի 1% չափով, բայց ոչ ավել, քան 1.000.000 ՀՀ դրամ

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

   Ժամկետանց վարկի և տոկոսագումարի գծով տույժ՝  օրական 0.13%

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

Ուշադրություն

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության  գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղեր

Ապահովման միջոց, Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն` կախված վարկի գումարից

Միկրո վարկ

Փոքր վարկ

Միջին

 • Անշարժ գույք- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 70%-ի չափով կամ
 • Մարդատար ավտոմեքենա-առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով, կամ
 • Բեռնատար ավտոմեքենա և հատուկ տեխնիկա-առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 40%-ի չափով, կամարքավորումներ-  առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 30%-ի չափով, կամ
 • Ոսկյա իրեր և ձուլակտորներ- առավելագույնը գնահատված արժեքի 120%-ի չափով, կամ
 • Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն
 • Անշարժ գույք- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 70%-ի չափով,կամ
 • Մարդատար ավտոմեքենա- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 60%-ի չափով,կամ
 • Բեռնատար ավտոմեքենա և հատուկ տեխնիկա-առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով,կամ
 • Սարքավորումներ-  առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով,կամ
 • Շրջանառու միջոցներ- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 30%-ի չափով`որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց, կամ

   Ոսկյա իրեր և ձուլակտորներ- առավելագույնը գնահատված արժեքի 120%-ի չափով, կամ

Ֆիզիկական (իրավաբանական) անձի երաշխավորություն` որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց,

 • Անշարժ գույք- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 80%-ի չափով,կամ
 • Մարդատար ավտոմեքենա- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 70%-ի չափով,կամ
 • Բեռնատար ավտոմեքենա և հատուկ տեխնիկա-առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 60%-ի չափով,կամ
 • Սարքավորումներ-  առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 60%-ի չափով,կամ
 • Շրջանառու միջոցներ- առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով` որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց,կամ
 • Ոսկյա իրեր և ձուլակտորներ- առավելագույնը գնահատված արժեքի 140%-ի չափով,կամ
 • Ֆիզիկական (իրավաբանական) անձի երաշխավորություն` որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց,
 • Բանկային երաշխիք,
 • Պահանջի իրավունք

Գործունեության նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

Վարկառու

 21 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող անհատ ձեռնարկատեր, որի եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը և ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձիք:

Վարկառուի և/կամ երաշխավոր/ներ/ի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց վարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող վարկերի բացակայություն,
 • դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 60 ուշացած օրերի հանրագումար,բացառությամբ, եթե ժամկետանց պարտավորության/պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը,
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց երաշխավորությունների, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորությունների  բացակայություն:

Ապահովագրություն

   Այն դեպքում, երբ հայցվող վարկի պահովման միջոց են հանդիսանում մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև` հատուկ տեխնիկա, ապա նշված դեպքերում Կազմակերպությունը կարող է պահանջել ԿԱՍԿՈ պահովագրություն վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի համար` վարկի գումարի չափով` որպես շահառու նշելով «Նորման Կրեդիտ»  ՈՒՎԿ ՓԲԸ:

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի տրամադրման ձև

Միանվագ կամ փուլային

Վարկային պայմանագրով նախատեսված դրամական պարտավորությունները լրիվ կատարելու

համար վճարված գումարի անբավարարության դեպքում Վարկառուի պարտավորությունները մարվում են

հետևյալ հերթականությամբ

 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունների դիմաց հաշվարկված տույժերը,
 • Պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական պարտավորությունները,
 • Վարկավորման պայմաններով նախատեսված միջնորդավճարները, սպասարկման վճարներ, Պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ վճարներ,
 • ժամկետանց տոկոսի վրա հաշվարկված (կուտակված) տուժանքի գումարը,
 • ժամկետանց Վարկի վրա հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումարը,
 • հաշվարկված (կուտակված), սակայն չվճարված ժամկետանց տոկոսագումարը,
 • ժամկետանց Վարկի գումարը,
 • Վարկի օգտագործման համար հաշվարկված (կուտակված) ժամկետային տոկոսագումարը, Վարկի գումարը:

  Դրամական պարտավորությունների կատարման հերթականությունը կարող է փոխվել Կազմակերպության հայեցողությամբ՝ առանց Վարկառուին տեղեկացնելու: Վարկառուն պարտավորվում է սույն կետով սահմանվածի կապակցությամբ որևէ պահանջ և(կամ) առարկություն Կազմակերպությանը չներկայացնել:

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Վարկի մայր գումար

Տոկոսագումար

 • հավասարաչափ կամ ոչ հավասարաչափ
 • Մարման արտոնյալ ժամանակաշրջանով` առավելագույնը  6 ամիս   

Ամենամսյա

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետ

Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի որոշման վերաբերյալ հաճախորդին հայտնելու ժամկետ և կարգ

1 աշխատանքային օր՝ հաճախորդի նախընտրած եղանակով

Վարկի տրամադրման ժամկետ

   Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

   Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:

Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

Տրամադրման գործոններ

 • Վարկառուի բավարար եկամուտ,
 • Վարկառուի /երաշխավոր/ներ/ի (առկայության դեպքում) բավարար վարկային պատմություն,
 •      Կազմակերպության նվազագույն չափանիշներին համապատասխան ֆինանսական ցուցանիշներ,
 •       Կազմակերպության համար ընդունելի վարկային միջոցների ծախսման ուղղություն,
 •   Ընդունելի գրավ:

Մերժման գործոններ

 • Վարկառուի անբավարար եկամուտ,
 • Վարկառուի և/կամ երաշխավոր/ներ/ի անբավարար վարկային պատմություն,
 • Եթե վարկը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 • Եթե բացահայտված չէ վարկի օգտագործման նպատակը,
 • Անընդունելի գրավ,պահպանական և սոցիալական պահանջներին անհամապատասխանությունը,
 • Այն վարկերը, որոնք առնչվում են IFC-ի բացառման ցուցակում նշված գործունեությունների հետ`
 1. Որևէ ապրանք կամ գործունեություն, որի արտադրությունը կամ առևտուրը արգելված է երկրի օրենքներով կամ միջազգային կոնվենցիաներով և պայմանագրերով, կամ հանդիսանում են միջազգային արգելքի առարկա, ինչպիսիք են` դեղորայք, պեստիցիդ/հերբիցիդներ,  օզոնային շերտը վնասող միջոցներ, PCB, վայրի բնության կամ CITES-ի կողմից կարգավորվող առարկաներ,
 2. Զինամթերքի արտադրությունը կամ վաճառքը[1],
 3. Ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ գարեջրի և գինու) արտադրանքը կամ վաճառքը,
 4. Ծխախոտի արտադությունը կամ վաճառքը,
 5. Խաղատները, մոլի խաղերը և նմանատիպ գործունեությունները,
 6. Ռադիոակտիվ մետաղների արտադրությունը կամ վաճառքը: Սա չի վերաբերվում բժշկական նշանակություն ունեցող սարքավորումների,  որակի ստուգման  սարքավորումների և այլ սարքավորումների, որտեղ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան  ռադիոակտիվ աղբյուրը դիտարկում է սովորական և/կամ բավականաչափ ապահով,
 7. Չկապակցված ասբեստ հանգույցների արտադրությունը և վաճառքը: Սա չի վերաբերվում ասբեստ կապակցված ցեմենտին, որտեղ ասբեստի պարունակությունը 20%-ից քիչ է,
 8. Ցանցային ձկնորսություն ջրային մակերեսում, որտեղ ցանցի երկարությունը 2,5 կմ-ից ավելի է:

 

Երաշխավորներին ներկայացվող պահանջներ

(կազմակերպության պահանջով երաշխավորի առկայության դեպքում)

 • Երաշխավորողը ունի հասարակական բարձր դիրք և/կամ ունի բարի գործարար համբավ, և/կամ
 • Երաշխավորողը որևէ կազմակերպությունում զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոն, և/կամ
 • Երաշխավորողը հանդիսանում է շարժական և անշարժ գույքի սեփականատեր և/կամ
 • Երաշխավորողը ունի կայուն եկամուտ, դրամական հոսքեր և այլն:

Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ

 1. ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 • Սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք –10 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում),
 • Գույքի գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտեում – 26 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում),Շարժական գույքի գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ-2 000 ՀՀ դրամ
 1. Նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարներ՝
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար՝ 15 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում),
 1. Գրավի առարկայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
 • Անշարժ գույք – 13 000-40 000 ՀՀ դրամ
 • Ավտոմեքենա, գյուղ. և  շին. տեխնիկա-7 000-20 000  ՀՀ դրամ
 • Սարքավորումներ, հաստոցներ և հոսքագծեր(կախված քանակից և տեսակից)-5 000-25 000 ՀՀ դրամ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԻՊՈՏԵԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ՀԻՊՈՏԵԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ և ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈւՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»` «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ «ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ՍՊԱՌՈՂԻՑ «ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ» («KNOW YOUR CUSTOMER») ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԿԱՄ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ՏԱԼ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, (010) 543491, (060) 500060, www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, (012) 888888, www.rgs.am

 «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, (060) 275757, info@reso.am

 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (060) 540000, (010) 580000, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (010) 592121, www.ingoarmenia.am

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (011) 560404, www.armeniainsurance.am 

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, (010) 542740, (091) 542750 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, (060) 535371, (098) 535314 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք․ Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, (011) 564513, (099) 564513 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Պարոնյան 16, (010) 530709, (077) 180504 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք, (010) 525535 info@reeval.am

«Գառդի» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Մ․ Բաղրամյան 7, թիվ 4, (096) 520 590, (095) 520 590 gardiltd@gmail.com gardiltd@gmail.com

Նախազգուշացում

 • Վարկառուն/Երաշխավորը կարող են զրկվել գույքի նկատմամբ իրենց իրավունքներից, եթե չկատարեն կամ ոչ պատշաճ կատարեն կրեդիտավորման պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները,
 • Վարկերը չվերաֆինանսավորվելու կամ ֆինասավորումը դադարեցվելու դեպքում պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման ` Կազմակերպությունում տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամով բիզնես վարկի համար սահմանված պայմաններին համապատասխան:

 

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն յուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ

անվճար

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

Հաճախորդի պահանջով տարեկան առնվազն չորս անգամ հաճախորդին տրամադրվում է վերջինիս նշած ժամանակահատվածի համար անվճար քաղվածք

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Դիմում-հայտ,
 • Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի և վարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ),
 • Գործունեությանը առնչվող/գրավի առարկա առաջարկվող անշարժ գույքերի (առկայության դեպքում սեփականության վկայական/ներ,
 • Վարկառուի/գրավատուի ամուսնության կամ ամուսնալուծության վկայական (առկայության դեպքում),
 • Պետական ռեգիստրի վկայական/քաղվածք,
 • Կանոնադրություն  (առկայության դեպքում),
 • ՀՎՀՀ,
 • Լիցենզիաներ, արտոնագրեր (առկայության դեպքում),
 • Գնման/մատակարարման պայմանագրեր, դրանց վերաբերյալ հանձման ընդունման ակտեր (առկայության դեպքում),
 • Ներմուծման, արտահանման, մաքսազերծման փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
 • Նախորդ ժամանակաշրջանի` առնվազն 6 ամսվա (բացառությամբ սկսնակ բիզնեսի),հարկային հաշվետվությունները,
 • Քաղվածք հարկային հաշվից/տեղեկանք` հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ,
 • Քաղվածք պետական ռեգիստրից/դեպոզիտարիայից հիմնադիր/ների և տնօրենի վերաբերյալ,
 • Բանկային հաշվի/ների քաղվածք (առկայության դեպքում),
 • Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի համաձայնությունը վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ,
 • Այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում):

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 

 

 

 

 

 

 

 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայական,*
 • տեղեկանք Կադաստրի պետական կոմիտեից առ այն, որ անշարժ գույքը գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չէ (Միասնական տեղեկանք),*
 • Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (հիմքեր) (ըստ անհրաժեշտության),*
 • Գրավի գնահատման եզրակացություն,*
 • Ապահովագրական վկայագրեր (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

 

*Նույն փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն գրավադրվող բոլոր անշարժ գույքերի համար:

Բոլոր փաստաթղթերի վաղեմության ժամկետը 30 օրացուցային օր է։

It is important to know

The interest rate on a loan is calculated based on the nominal interest rate, and the annual interest rate shows how much the loan will cost you if you pay interest on other payments on time. You can see the procedure for calculating the actual annual interest rate below.

 

The annual interest rate is calculated using the following formula:

 • i - annual percentage rate (APR)
 • A - the loan amount (the initial amount of the loan provided by the lender to the consumer)
 • n - the number of payments to repay the loan
 • N - the number of the last loan payment
 • Kn - the amount of the n-th loan payment
 • Dn - the period from the date of issuance of the loan to the day of payment of the n-th loan payment, expressed in the number of days

More details can be found at this link:  8/01

Prior to the conclusion of the loan agreement, the organization issues an Individual Sheet in accordance with Regulation 8/05, approved by the Board of the Central Bank of the Republic of Armenia “Procedure for communication between the bank and the depositor, creditor and consumer, terms, conditions and minimum requirements”.

Attention!
 • IF YOUR INTEREST AND LOAN REPAYMENTS ARE NOT PAID ON TIME, INFORMATION ABOUT YOU WILL BE REGISTERED IN THE CREDIT REGISTER.
 • YOUR PROPERTY MAY BE CONFISCATED IN ACCORDANCE WITH THE LAW IF YOU DO NOT REPAY YOUR INTEREST AND LOAN PAYMENTS ON TIME. 
Updated 2024-04-26 11:57:30
Financial assistant www.abcfinance.am