ATTENTION! WE INFORM YOU THAT THIS LOAN HAS A HIGH ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE, SO LOOK AT OTHER SIMILAR SERVICES ON THE MARKET AND EVALUATE YOUR ABILITY TO REPAY THE LOAN

Salary secured loans

Loan requirements

Identity document Identity document
Social Security Number Social Security Number
No overdue loan obligations No overdue loan obligations
Age compliance Age compliance

Counters

With equal principal payments
With equal payments
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
s

Result

Loan remainder Interest Loan repayment Total payable
Terms

Աշխատավարձի ապահովմամբ սպառողական վարկ

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

20%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

2717%-30․96%

23,34%-27,17%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ)

Միանվագ վճարներ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - պայմանագրային գումարի  2% չափով, բայց ոչ պակաս 

20 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման  իրավունք

Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել պարտավորությունները, որի գծով տույժեր չի գանձվում

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

Ժամկետանց վարկի  և տոկոսագումարի   գծով տույժեր՝ 0.13%  օրական

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության գլխամաս կամ մասնաճյուղ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

24 ամիս

24-48 ամիս

Վարկի գումար

300 001 - 500 000(ներառյալ) ՀՀ դրամ *

500 001 - 2 500 000(ներառյալ) ՀՀ դրամ *

Վարկի առավելագույն   գումար

Առավելագույնը ամսական  զուտ աշխատավարձի տասնապատիկը, բայց ոչ ավել քան 2 500 000 ՀՀ դրամ

(Եթե վարկառուն գրանցված է մեկից ավելի աշխատավայրում, ապա վարկի գումարը հաշվարկվում է դրանց հանրագումարից)

Վարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի  գերազանցում 70 տարեկանը

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Ապահովության տեսակ

Կարող է պահանջվել Կազմակերպության կողմից ընդունելի 1 երաշխավոր

Կազմակերպության կողմից ընդունելի առնվազն մեկ երաշխավոր

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման  և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

 

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ հաստատումից հետո անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

300 001 մինչև 500 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում       

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի  կայուն դրամական հոսքեր
 • Ընդունելի վարկային ծանրաբեռնվածություն

300 001 մինչև 500 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում      

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության առկայություն
 • Վարկառուի  անբավարար դրամական հոսքեր
 • Անընդունելի վարկային ծանրաբեռնվածություն

500 001 մինչև 2 500 000 (ներառյալ)  ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի և/կամ նրա ընտանիքի անդամների բավարար եկամուտ

500 001 մինչև 2 500 000 (ներառյալ)  ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության առկայություն
 • Վարկառուի և/կամ նրա ընտանիքի անդամների ամբավարար եկամուտ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

(Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն ամիսը մեկ անգամ)

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ  վաղեմության(ներառյալ ԱԱՀ)

 

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

 12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Փաստաթղթի անվանում

Հաճախորդից պահանջվող

Հաճախորդի ընտանիքի անդամներից պահանջվող

Երաշխավորից պահանջվող

Դիմում-հայտ

 

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

անհրաժեշտության դեպքում

Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)

 

անհրաժեշտության դեպքում

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Աշխատանքի վայրից տեղեկանք` կազմակերպության պաշտոնական բլանկի վրա տպված, որտեղ նշված է զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժը կամ բանկային հաշվի 6 ամսվա քաղվածք

 

 

 

անհրաժեշտության դեպքում

անհրաժեշտության դեպքում

Երկրորդական եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթուղթ

 

անհրաժեշտության դեպքում

անհրաժեշտության դեպքում

անհրաժեշտության դեպքում

 

Շարժական և անշարժ գույքի սեփ վկայական

անհրաժեշտության դեպքում

 

անհրաժեշտության դեպքում

 

անհրաժեշտության դեպքում

Քաղվածք մարված և գործող վարկերի / վարկային գծերի հաշվից, եթե առկա են եղել ժամկետանց պարտավորություններ

 

անհրաժեշտության դեպքում

 

անհրաժեշտության դեպքում

 

անհրաժեշտության դեպքում

 

Տեղեկանք բնակության վայրից տրված իրավասու մարմնի (տեղական ինքնակառավարման մարմին, ԲՇՏ, Համատիրություն, Լիազոր ներկայացուցիչ և այլն) կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)

անհրաժեշտության դեպքում

 

 

 

Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության

*Պայմաններով սահմանված վարկի գումարի առավելագույն շեմերը գերազանցող վարկերի տրամադրման դեպքում Վարկավորման պայմանները սահմանվում են համաձայն վարկային պայմանագրի

 

It is important to know

The interest rate on a loan is calculated based on the nominal interest rate, and the annual interest rate shows how much the loan will cost you if you pay interest on other payments on time. You can see the procedure for calculating the actual annual interest rate below.

 

The annual interest rate is calculated using the following formula:

 • i - annual percentage rate (APR)
 • A - the loan amount (the initial amount of the loan provided by the lender to the consumer)
 • n - the number of payments to repay the loan
 • N - the number of the last loan payment
 • Kn - the amount of the n-th loan payment
 • Dn - the period from the date of issuance of the loan to the day of payment of the n-th loan payment, expressed in the number of days

More details can be found at this link:  8/01

Prior to the conclusion of the loan agreement, the organization issues an Individual Sheet in accordance with Regulation 8/05, approved by the Board of the Central Bank of the Republic of Armenia “Procedure for communication between the bank and the depositor, creditor and consumer, terms, conditions and minimum requirements”.

Attention!
 • IF YOUR INTEREST AND LOAN REPAYMENTS ARE NOT PAID ON TIME, INFORMATION ABOUT YOU WILL BE REGISTERED IN THE CREDIT REGISTER.
 • YOUR PROPERTY MAY BE CONFISCATED IN ACCORDANCE WITH THE LAW IF YOU DO NOT REPAY YOUR INTEREST AND LOAN PAYMENTS ON TIME. 
Updated 2024-04-28 12:22:38
Financial assistant www.abcfinance.am