Norman-Wagen

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

Ֆիզիկական անձանց համար

 


Վարկի տրամադրման վայր                                                                        Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                                                                               ՀՀ դրամ


Վարկի ժամկետ                                                      36-60 ամիս, 61-84 ամիս ժամկետի դեպքում տոկոսադրույքը 1%-ով բարձր


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                       20%           13%               12%               11%


Կանխավճար                                                                             0%        10%-19%        20%-39%        40% և ավել


Տրամադրման միանվագ վճարներ                                         Պայմանագրային գումարի 1%-ի չափով


Վարկի գումար                                                                        2,000,000 մինչև  30,000,000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ


Վարկառու 

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը


Գրավի տեսակ

Եվրովագեն ՍՊԸ-ից գնվող ավտոմեքենա

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովվման լրացուցիչ այլ միջոցներ


Վարկի/Գրավի առավելագույն արժեք                                                                       Մինչև 100%


Գրավի գնահատում                                                          Համաձայն Ավտոսրահի կողմից տրված տեղեկանքի


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Հաճախորդի կողմից նախընտրելի ընկերությունում՝ պայմանով, որ շահառուն «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն է (ԿԱՍԿՈ) կամ կազմակերպության կողմից ընդունելի մեկ կամ երկու  անձի երաշխավորություն


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                                                   Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

 Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման  և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

 • Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ                                                     0․13%  օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                                             0․13%  օրական


Վարկի տրամադրման կամ մերժման գործոններ

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի/համավարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն:
 • Վարկառուի/համավարկառուի և/կամ նրա ընտանիքի անդամների բավարար եկամուտ:

Այլ վճարներ

 • ՀՀ ՃՈ կողմից տրամադրվող գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ-2 000 ՀՀ դրամ:
 • Ապահովագրություն-2.5%՝  վարկի գումարից, իսկ հետագա տարիների համար ՝ վարկի մնացորդից:

 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար

 

Վարկի տրամադրման վայր                                                            Կազմակերպության  գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                                                                 ՀՀ դրամ


Վարկի ժամկետ                                             Մինչև 60 ամիս, 61-84 ամիս ժամկետի դեպքում տոկոսադրույքը 1%-ով բարձր


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                       20%           14%               13%               12%


Կանխավճար                                                                             0%        10%-19%        20%-39%        40% և ավել


Տրամադրման միանվագ վճարներ

Պայմանագրային գումարի 1% չափով


Վարկառու                                                                                   մինչև  35 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ​​​​​​​


Վարկառու

 • իրավաբանական անձ
 • 21 տարին լրացած  անհատ ձեռնարկատեր, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը

Վարկառուի գործունեության ժամկետ                                    Նվազագույնը 6 ամիս​​​​​​​


Վարկի տրամադրման եղանակ                                                       անկանխիկ​​​​​​​


Գրավի տեսակ                                                               Եվրովագեն ՍՊԸ-ից գնվող ավտոմեքենա​​​​​​​

                                                           Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովման լրացուցիչ այլ միջոցներ


Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք                                              Մինչև 100%​​​​​​​


 Գրավի գնահատում ​​​​​​​                                        Համաձայն Ավտոսրահի կողմից տրված տեղեկանքի


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Հաճախորդի կողմից նախընտրելի ընկերությունում՝ պայմանով, որ շահառուն «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն է (ԿԱՍԿՈ) կամ կազմակերպության կողմից ընդունելի մեկ կամ երկու  անձի երաշխավորություն​​​​​​​


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                          Չի գանձվում​​​​​​​


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)​​​​​​​


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման  և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

 • Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:*

*Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:


Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ                                     0․13%  օրական​​​​​​​


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                             0․13%  օրական​​​​​​​


Վարկի տրամադրման կամ մերժման գործոններ

 

Իրավաբանական անձ

         Անհատ ձեռնարկատեր

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի բավարար եկամուտ
 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի/համավարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի/համավարկառուի և/կամ նրա ընտանիքի անդամների բավարար եկամուտ

Այլ վճարներ

 

• ՀՀ ՃՈ կողմից տրամադրվող գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ-2 000 ՀՀ դրամ

• ապահովագրություն-2.5%՝  վարկի գումարից, իսկ հետագա տարիների համար ՝ վարկի մնացորդից​​​​​​​


 

 

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ +ԿԱՍԿՈ, 36-60 ամիս

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ -ԿԱՍԿՈ, 36-60 ամիս

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ -ԿԱՍԿՈ, 36-60 ամիս

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ -ԿԱՍԿՈ, 61-84 ամիս

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթի անվանում

Հաճախորդից պահանջվող

Համավարկառուից պահանջվող

Դիմում-հայտ

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Աշխատանքի վայրից տեղեկանք` կազմակերպության պաշտոնական բլանկի վրա տպված, որտեղ նշված է զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժը կամ բանկային հաշվի   քաղվածք

Տեղեկանք բնակության վայրից տրված իրավասու մարմնի (տեղական ինքնակառավարման մարմին, ԲՇՏ, Համատիրություն, Լիազոր ներկայացուցիչ և այլն) կողմից

անհրաժեշտության դեպքում

 

Ընտանիքի անդամների անձնագրեր և սոց. քարտեր (բնօրինակ)

անհրաժեշտության դեպքում

 

Առկայության դեպքում ամուսնության վկայական (բնօրինակ)

 

Ընտանիքի անդամների եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք

անհրաժեշտության դեպքում

 

Երկրորդական եկամտի ապացույցներ (անհրաժեշտության դեպքում)

Տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու համար տեղեկանք (Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու դեպքում)

 

 

 

 

Տրանսպորտային միջոցի ժամանակավոր և հիմնական գրանցման վկայագրերը

 

Քաղվածք մարված և գործող վարկերի / վարկային գծերի հաշվից, եթե առկա են եղել ժամկետանց պարտավորություններ

Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագիր (Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման վարկավորման դեպքում)

 

Գրավի իրավունքի գրանցման վկայագիր

 

Ապահովագրության վկայականը

անհրաժեշտության դեպքում

 

Այլ փաստաթղթեր`ըստ անհրաժեշտության

 

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2019-02-25 01:40:40
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am