Z-art

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

Վարկի արժույթ                                                                         ՀՀ դրամ


Վարկի ժամկետ                                                                    Մինչև 12 ամիս


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                           0%


Ծառայության միանվագ վճարներ                                     0 ՀՀ դրամ


Վարկի գումար                                           100,000 մինչև 1,000,000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ


Վարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը


Վարկի տրամադրման եղանակ                                         Անկանխիկ


Գրավի տեսակ

«Զարտ» ՍՊԸ-ից ձեռք բերվող ոսկյա իրեր և զարդեր՝ որը մնում է գրավատուի տիրապետման ներքո


Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել լրացուցիչ ապահովվման միջոց

Առավելագույնը 90%


Կանխավճար                                                              Նվազագույնը 10%


Գրավի  արժեք                          Համաձայն «Զարտ» ՍՊԸ-ի կողմից հայտարարած վաճառքի  գնի


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                     Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման  և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո


Վարկի տրամադրման ժամկետ

Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ հաստատումից հետո անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո


Ժամկետանց տոկոսագումարի  գծով տույժ                   0.13%  օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ            0.13%  օրական​​​​​​​​​​​​​​


Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

 • Նվազագույնը 6 ամսվա աշխատանքային ստաժ վերջին աշխատավայրում։
 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի  ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը՝  առավելագույնը 60 օրացույցային օր
 • Վարկառուի  բավար եկամուտ
 • Ընդունելի վարկային ծանրաբեռնվածություն

Այլ վճարներ                                                                             0 ՀՀ դրամ​​​​​​​


 

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթի

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթի անվանում

Հաճախորդից պահանջվող

Դիմում-հայտ

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2018-12-24 07:33:40
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am