Իրավական ակտեր
Իրավական ակտեր

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք /ընդունված 05.05.1998/
 • ՀՀ oրենքը վարկային կազմակերպությունների մասին /ընդունված 29.05.2002, հօ-359-ն/
 • ՀՀ օրենքը սպառողական կրեդիտավորման մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-122-ն /
 • ՀՀ օրենքը բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին /ընդունված 25․10․2017, հօ-182-ն/
 • ՀՀ oրենքը արժութային կարգավորման եվ արժութային վերահսկողության մասին /ընդունված 24.11.2004, հo-135-ն/
 • ՀՀ օրենքը փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին /ընդունված 26.05.2008, հo-80-ն/
 • ՀՀ օրենքը ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-123/

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 • Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման եվ որակավորման կարգերը կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 01․07․2008,194-ն/
 • Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 05.11.2002, 347-ն/
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ եվ օրինակներ կանոնակարգ 8/01-ը հաստատելու մասին  ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 16.12.2008, 363-ն/
 • Ֆինանսական կազմակերպությունների եվ ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 02.06.2009, 166-ն/
 • Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ եվ սկզբունքներ կանոնակարգ 8/04-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 28.07.2009, 225-ն/
 • Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 28.07.2009, 229-ն/
 • Փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանuական հաuտատությունների համար uահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը եվ գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձեվը հաuտատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 09.09.2008, 269-ն/
 • Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանuական միջոցները սառեցնելու մաuին որոշում կայացնելու կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 04.11.2008, 302-ն/

Նշված օրենքները և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքում` www.arlis.am

Թարմացվել է՝ 2022-08-16 07:34:27