Հիփոթեքային վարկեր - Սեփական ռեսուրսներով

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Անշարժ գույքի ձեռքբերում

Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ  գույքի ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն)

13%

13.5%

14%

11%

12%

13%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.37%-15.30%

14.93%-15.89%

15.56%-16.26%

12.10%-13.02%

13.21%-14.17%

14.39%-15.10%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԸ, ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - պայմանագրային գումարի  0,8% չափով, բայց ոչ պակաս 

150 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման  իրավունք

Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել պարտավորությունները, որի գծով տույժեր չի գանձվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկառուն ընտրում է վաղաժամկետ մարման տուգանքի  կիռարմամբ տարբերակը

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանքի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում`

• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,

• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,

• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

Ժամկետանց վարկի  և տոկոսագումարի   գծով տույժեր՝ 0.13%  օրական

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՁԵՐ  ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

ՈՒշադրություն

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության գլխամաս կամ մասնաճյուղ

Վարկի ժամկետ(ամիս)

120

121-180

181-240

120

121-180

181-240

Վարկի գումար

5 000 000 մինչև  50 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

10 000 մինչև 100 000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլար

Նվազագույն կանխավճար

Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ գույքի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի առնվազն 10%-ի չափով

Վարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի  գերազանցում 65 տարեկանը

Համավարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ , որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 60 տարեկանը

Վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքներ (ԸՊԵ)

Ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) չպետք է գերազանցի 55%

Վարկառուի/համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

 • Վարկային պատմության բացակայություն կամ
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց և դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն և
 • դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար

Անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում պահանջ գնորդ-գրավատուի, վարկառուի և վաճառողի նկատմամբ

Վարկը չի տրամադրվում, եթե

 • վաճառողն ու ձեռքբերողը համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ` համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի և/կամ
 •  վաճառողը և վարկառուն կամ համավարկառուն կամ գնորդ-գրավատուն հաշվառված են միևնույն հասցեում և/կամ
 • ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ծագել է առուվաճառքի/նվիրատվության արդյունքում դիմումի ընդունման օրվանից ոչ ավել քան 6 ամսվա ընթացքում և նախկին սեփականատերը և վարկառուն/համավարկառուն/ համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ՝ համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի

Ապահովագրություն

            Ձեռքբերվող  անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում,  վարկի մնացորդի չափով

Վարկի տրամադրման եղանակ

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Գրավի առարկա

ՀՀ տարածքում կառուցապատման աշխատանքները ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում և  Վարկառուին և/կամ համավարկառուին կամ երրորդ անձին (ֆիզիկական անձ) սեփականության (սեփականության որևէ ձևով) իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ սեփականության (սեփականության որևէ ձևով) իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ), եթե կանխավճարը կազմում է 10-29%

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովման լրացուցիչ այլ միջոցներ

Լրացուցիչ գրավի ազատում

Եթե Կազմակերպության հետ համագործակցող համապատասխան ընկերության կողմից տրված ձեռքբերված գույքի գնահատման արդյունքում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը բավարարում է Կազմակերպության պահանջին, ապա, Վարկառուի/համավարկառուի դիմումի համաձայն, երկրորդ գրավը կարող է ազատվել արգելանքից՝ ժամկետանց պարտավորություններ չունենալու դեպքում

Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք

ձեռքբերվող գույքի գրավադրման և միաժամանակ երկրորդ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում(շուկայական արժեք)` 70%, սակայն ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 90% 

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման  և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:  

Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների  ոչ ավելի քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար
 • Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտ
 • Ընդունելի գրավ
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների   ավելի քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար
 • Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտ
 • Անընդունելի գրավ

Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ

 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`

 Սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք –  10 000-20 000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից

 • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման  և գրավից ազատման  ծախսերը կրում է Կազմակերպությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման  վճար՝ 20 000-35 000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից
 • Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝

Բնակարան – 13 000-26 000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից

 • Գույքի ապահովագրություն՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԻՊՈՏԵԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՊՈՏԵԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ և ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ , ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, 010-54-34-91, 060-50-00-60,www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, 012-88-88-88, www.rgs.am

 «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ,  ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, 060 27 57 57,info@reso.am

 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ,  ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (60) 54-00-00, (10) 58-00-00, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ ,ք,Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (10) 59 21 21 , www.ingoarmenia.am

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (11) 560404, info@armeniainsurance.am

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ»  ՍՊԸ, Ք․Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, 010-54-27-40, 091-54-27-50 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, 060-53-53-71, 098-53-53-14 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք,Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, 011-56-45-13, 099-56-45-13 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Պարոնյան 16, 010-53-07-09, 077-18-05-04 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք , 010-52-55-35info@reeval.am

Վերաֆինանսավորվող (այլ վարկատուներից տեղափոխվող) վարկային հայտերը կարող են բավարարվել հետևյալ պայմաններով

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետ

120

121-180

181-240

120

121-180

181-240

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը

13%

13.5%

14%

11%

12%

13%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.08%

14.65%-14.71%

15.28%-15.38%

11.82%

12.94%-12.99%

14.13%-14.20%

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար -  0 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման համար - 0 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման համար – 0 ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

5 000 000 մինչև  50 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

10 000 մինչև 100 000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլար

Վարկառուների թիրախային խումբ

Այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ  գույքի ձեռք բերման  գրավով  նվազագույնը 12 ամիս սպասարկված գործող պարտավորության տեղափոխում

Այլ պահանջներ

 • վարկի դիմումի ներկայացմանը նախորդող վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 90 օրը, իսկ տեղափոխվող վարկի գծով՝ հանրագումարային 30 օրը,
 • դիմելու պահին նախորդող վերջին 3 ամիսների ընթացքում տեղափոխվող վարկը պետք է դասակարգված լինեն «Ստանդարտ» դասով

Այլ վճարներ

 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`

 Սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք –  0  ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից

 • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման  և գրավից ազատման  ծախսերը կրում է Կազմակերպությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման  վճար՝ 0 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից
 • Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝

                             Բնակարան – 0  ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից

Իսկ մնացած բոլոր պայմանները համաձայն ստանդարտ վարկավորման պայմանների

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

(Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն ուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ)

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ  վաղեմության(ներառյալ ԱԱՀ)

 

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

 12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Հաճախորդի մասին տվյալներ *

 

Հաճախորդի ինքնությունը

 • Դիմում-հայտ
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ), Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)*,
 • ամուսնության վկայականը, եթե այդպիսին կա,
 • ծննդյան վկայականը/-ները երեխայի/-ների համար, եթե այդպիսին/-իք կա/-ն (անհրաժեշտության դեպքում)  
 • հաճախորդի հետ միասին ապրող և նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց թվաքանակի մասին պաշտոնական տեղեկանք:

Տվյալներ եկամուտների մասին

Եթե հաճախորդն աշխատում է.

 • Զբաղվածության մասին տվյալներ (տեղեկանք, որը պարունակում է տվյալներ ներկայում զբաղեցրած պաշտոնի, տվյալ գործատուի մոտ անընդմեջ աշխատանքային ստաժի, աշխատավարձի չափի վերաբերյալ)* Վերջին 12 ամիսների անհատական հաշվի քաղվածքները՝ տրամադրված հարկային մարմնի կողմից և/կամ 12 ամիսների վերաբերյալ աշխատավարձային քարտային հաշվի քաղվածք**
 • երկրորդական եկամուտի ապացույցներ, որոնք պետք է հաշվի առնել,*

Եթե ինքնազբաղված է, ապա*

 • Հարկ վճարողի համարի գրանցման վկայագիրը (հարկ վճարողի հարկային համարի),
 • անհատ ձեռներեցի պետական գրանցման վկայագիրը,
 • գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը,
 • վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատված հարկային մարմինների կողմից,
 • վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները (գրառումները),
 • վերջին 1 տարիների հարկային հաշվետվությունները:

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի հետ կապված փաստաթղթեր

 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք Կադաստրի պետական կոմիտեից առ այն, որ անշարժ գույքը գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չէ (Միասնական տեղեկանք),
 • Սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր),
 • Վաճառող/ներ/ի (ամուսնու՝ առկայության դեպքում) անձնագրի և սոցիալական ապահովության քարտի, ամուսնության վկայական, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական, հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

Վաճառողը/կառուցապատողը իրավաբանական անձ լինելու դեպքում պահանջվում է`

 • Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական/տեղեկանք (1 ամիս վաղեմությամբ) և կանոնադրություն
 •  իրավասու մարմնի որոշում գործարքի վերաբերյալ: Ընդ որում, եթե ՍՊԸ-ն ունի մեկ մասնակից, որը նաև գործադիր մարմնի ղեկավար է, կամ երբ գործարք կնքելու լիազորությունը կանոնադրությամբ վերապահված է Հաճախորդի գործադիր մարմնի ղեկավարին, ապա որոշում չի պահանջվում,
 • տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ

*Նույն փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն ցանկացած համավարկառուի կողմից:

Բոլոր փաստաթղթերի վաղեմության ժամկետը 30 օրացուցային օր է։

Վարկային մասնագետի պահանջով կարող է պահանջվել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

Անշարժ գույքի վերանորոգում

Բնակելի նշանակության գույքի վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն)

15%

15.5%

16%

12%

13%

14%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

16.85%-19.06%

17.26%-19.63%

17.87%-19.17%

13.43%-15.62%

14.38%-16.75%

15.52%-16.82%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԸ, ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - 100 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման  իրավունք

Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել պարտավորությունները, որի գծով տույժեր չի գանձվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկառուն ընտրում է վաղաժամկետ մարման տուգանքի  կիռարմամբ տարբերակը

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանքի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում`

• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,

• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,

• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

Ժամկետանց վարկի  և տոկոսագումարի   գծով տույժեր՝ 0.13%  օրական

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՁԵՐ  ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

ՈՒշադրություն

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Վարկի տրամադրման վայր

Կազմակերպության գլխամաս կամ մասնաճյուղ

Վարկի ժամկետ (ամիս)

60

61-120

121-180

60

61-120

121-180

Վարկի գումար

3 000 000 մինչև  15 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

6 000 մինչև 30 000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլար

Վարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի  գերազանցում 65 տարեկանը

Համավարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ , որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 60 տարեկանը

Վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքներ (ԸՊԵ)

Ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) չպետք է գերազանցի 55%,

Վարկառուի/համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

 • Վարկային պատմության բացակայություն կամ
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց և դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն և
 • դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար

Անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում պահանջ գնորդ-գրավատուի, վարկառուի և վաճառողի նկատմամբ

Վարկը չի տրամադրվում, եթե

 • վաճառողն ու ձեռքբերողը համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ` համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի և/կամ
 •  վաճառողը և վարկառուն կամ համավարկառուն կամ գնորդ-գրավատուն հաշվառված են միևնույն հասցեում և/կամ
 • ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ծագել է առուվաճառքի/նվիրատվության արդյունքում դիմումի ընդունման օրվանից ոչ ավել քան 6 ամսվա ընթացքում և նախկին սեփականատերը և վարկառուն/համավարկառուն/ համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ՝ համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի

Ապահովագրություն

Վերանորոգվող անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում,  վարկի մնացորդի չափով

Վարկի տրամադրման եղանակ

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Վարկի տրամադրման փուլայնությունը

Միանվագ կամ

           վարկերը տրամադրվում են 2 փուլով.

1-ին փուլ` կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվով ներկայացված գումարի 50%-ի չափով:

 2-րդ փուլ` կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվով ներկայացված գումարի 50%-ի չափով

Վարկի 2-րդ փուլի տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում վարկառուի կողմից նախորդ փուլով տրամադրված վարկի նպատակային օգտագործումը` համաձայն  նախահաշվի և իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների

Փուլերի միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատված

100 օր

Գրավի առարկա

Վերանորոգվող  բնակելի անշարժ գույք

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովման լրացուցիչ այլ միջոցներ

Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք

Վերանորոգվող  բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման շուկայական արժեքի 70%

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման  և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:  

Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների  ոչ ավելի քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար
 • Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտ
 • Ընդունելի գրավ
 • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների   ավելի քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար
 • Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտ
 • Անընդունելի գրավ

Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ

 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ,
 • Սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք –  10․000 ՀՀ դրամ,
 • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման  և գրավից ազատման  ծախսերը կրում է Կազմակերպությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման  վճար՝ 15․000 ՀՀ դրամ,
 • Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝

Բնակարան - 13․000ՀՀ դրամ,

 • Գույքի ապահովագրություն՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԻՊՈՏԵԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՊՈՏԵԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ և ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ , ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, 010-54-34-91, 060-50-00-60,www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, 012-88-88-88, www.rgs.am

 «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ,  ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, 060 27 57 57,info@reso.am

 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ,  ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (60) 54-00-00, (10) 58-00-00, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ ,ք,Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (10) 59 21 21 , www.ingoarmenia.am

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (11) 560404, info@armeniainsurance.am

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ»  ՍՊԸ, Ք․Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, 010-54-27-40, 091-54-27-50 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, 060-53-53-71, 098-53-53-14 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք,Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, 011-56-45-13, 099-56-45-13 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Պարոնյան 16, 010-53-07-09, 077-18-05-04 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք , 010-52-55-35info@reeval.am

Վերաֆինանսավորվող (այլ վարկատուներից տեղափոխվող) վարկային հայտերը կարող են բավարարվել հետևյալ պայմաններով

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետ

60

61-120

121-180

60

61-120

121-180

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը

15%

15.5%

16%

12%

13%

14%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

16.33%

16.91%-16.95%

17.53%-17.61%

12.92%-12.94%

14.04%-14.08%

15.23%-15.28%

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար -  0 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման համար - 0ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման համար – 0 ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3 000 000 մինչև  15 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ

6 000 մինչև 30 000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլար

Վարկառուների թիրախային խումբ

Այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ  գույքի ձեռք բերման  գրավով  նվազագույնը 12 ամիս սպասարկված գործող պարտավորության տեղափոխում

Այլ պահանջներ

 • վարկի դիմումի ներկայացմանը նախորդող վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 90 օրը, իսկ տեղափոխվող վարկի գծով՝ հանրագումարային 30 օրը,
 • դիմելու պահին նախորդող վերջին 3 ամիսների ընթացքում տեղափոխվող վարկը պետք է դասակարգված լինեն «Ստանդարտ» դասով

Այլ վճարներ

 1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 2. Սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք –  0 ՀՀ դրամ՝
 3. Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման  և գրավից ազատման  ծախսերը կրում է Կազմակերպությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
 4. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման  վճար՝ 0 ՀՀ դրամ
 5. Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝

               Բնակարան – 0 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի քանակից

Իսկ մնացած բոլոր պայմանները համաձայն ստանդարտ վարկավորման պայմանների

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

(Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն ուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ)

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ  վաղեմության(ներառյալ ԱԱՀ)

 

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

 12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Հաճախորդի մասին տվյալներ *

 

Հաճախորդի ինքնությունը

 • Դիմում-հայտ
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ), Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)*,
 • ամուսնության վկայականը, եթե այդպիսին կա,
 • ծննդյան վկայականը/-ները երեխայի/-ների համար, եթե այդպիսին/-իք կա/-ն (անհրաժեշտության դեպքում)  
 • հաճախորդի հետ միասին ապրող և նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց թվաքանակի մասին պաշտոնական տեղեկանք:

Տվյալներ եկամուտների մասին

Եթե հաճախորդն աշխատում է.

 • Զբաղվածության մասին տվյալներ (տեղեկանք, որը պարունակում է տվյալներ ներկայում զբաղեցրած պաշտոնի, տվյալ գործատուի մոտ անընդմեջ աշխատանքային ստաժի, աշխատավարձի չափի վերաբերյալ)* Վերջին 12 ամիսների անհատական հաշվի քաղվածքները՝ տրամադրված հարկային մարմնի կողմից և/կամ 12 ամիսների վերաբերյալ աշխատավարձային քարտային հաշվի քաղվածք**
 • երկրորդական եկամուտի ապացույցներ, որոնք պետք է հաշվի առնել,*

Եթե ինքնազբաղված է, ապա*

 • Հարկ վճարողի համարի գրանցման վկայագիրը (հարկ վճարողի հարկային համարի),
 • անհատ ձեռներեցի պետական գրանցման վկայագիրը,
 • գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը,
 • վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատված հարկային մարմինների կողմից,
 • վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները (գրառումները),
 • վերջին 1 տարիների հարկային հաշվետվությունները:

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի հետ կապված փաստաթղթեր

 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք Կադաստրի պետական կոմիտեից առ այն, որ անշարժ գույքը գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չէ (Միասնական տեղեկանք),
 • Սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր),
 • Վաճառող/ներ/ի (ամուսնու՝ առկայության դեպքում) անձնագրի և սոցիալական ապահովության քարտի, ամուսնության վկայական, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական, հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
 • Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

Վաճառողը/կառուցապատողը իրավաբանական անձ լինելու դեպքում պահանջվում է`

 • Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական/տեղեկանք (1 ամիս վաղեմությամբ) և կանոնադրություն
 •  իրավասու մարմնի որոշում գործարքի վերաբերյալ: Ընդ որում, եթե ՍՊԸ-ն ունի մեկ մասնակից, որը նաև գործադիր մարմնի ղեկավար է, կամ երբ գործարք կնքելու լիազորությունը կանոնադրությամբ վերապահված է Հաճախորդի գործադիր մարմնի ղեկավարին, ապա որոշում չի պահանջվում,
 • տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ

Վերանորոգման /վերակառուցում/ Բնակելի տան կառուցման կամ կառուցապատման շարունակման դեպքում պահանջվում է

 • Կառուցման (կառուցապատման) նպատակով տրամադրվող վարկերի համար նաև կառուցման` օրենքով սահմանված կարգով հաստատված նախագիծ
 • Շինարարության թույտվություն
 • Հաճախորդի և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիր
 • Շինարարական աշխատանքների նախահաշվի, որին պարտադիր կերպով պետք է կցված լինեն համապատասխան լուսանկարներ, նախագծեր

 

*Նույն փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն ցանկացած համավարկառուի կողմից:

Բոլոր փաստաթղթերի վաղեմության ժամկետը 30 օրացուցային օր է։

Վարկային մասնագետի պահանջով կարող է պահանջվել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

 

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2022-11-22 08:14:35
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am