Լիզինգային ֆինանսավորում

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

Լիզինգի տեսակ

                                                         Ստանդարտ լիզինգ

Լիզինգի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

Լիզինգի գումար

1.000.000-150.000.000

2.000-400.000

2.000-300.000

Լիզինգի կանխավճարի չափ

 • Արևային ֆոտովոլտային կայանների և ջրատաքացուցիչների ձեռք բերման համար - սկսած 10%-ից
 • Լիզինգի այլ առարկաներ- սկսած 20%-ից

Լիազինգի ժամկետ(ամիս)

36

37-60

61-84

36

37-60

61-84

36

37-60

61-84

Լիզինգի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն)

16%

17%

18%

11%

12%

13%

10%

11%

12%

Լիզինգի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

20.37%

-

21.09%

20.44%

-

22.21%

21.17%

-

22.09%

14.40%

-

15.31%

14.50%

-

16.37%

15.19%

-

16.19%

13.21%

-

13.90%

13.29%

-

15.07%

14.01%

-

14.95%

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԼԻԶԻՆԳԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ԼԻԶԻՆԳԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԼԻԶԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` www.cba.am

Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10 000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի ձևակերպման միջնորդավճար - պայմանագրային գումարի 1 % չափով, բայց

ոչ ավել`  500 000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ և Անհատ ձեռնարկատեր լիզինգառուի գործունեության նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

Լիզինգի վաղաժամկետ մարման միանվագ վճար

Մարվող գումարի 3%-ի չափով` այլ ֆինանսական կառույցներից ստացված միջոցների հաշվին գործող պայմանագրի մնացորդի 50% և ավել գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում

/պայմանը կիրառելի չէ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակում տրամադրվող լիզինգի դեպքում/

Պայմանագրային գումարի 3%-ի չափով` Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին 6/վեց/ ամսվա ընթացքում մայր գումարի ամբողջական մարման դեպքում

/պայմանը կիրառելի չէ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակում տրամադրվող լիզինգի դեպքում/

Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսագումարի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար

   ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար

Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԼԻԶԻՆԳԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻԶԻՆԳԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ԿԱՄ ԼԻԶԻՆԳ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԼԻԶԻՆԳԱՌՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ԼԻԶԻՆԳԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

Ուշադրություն

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԼԻԶԻՆԳԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ԼԻԶԻՆԳԱՎՃԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԼԻԶԻՆԳԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՎՅԱԼ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԸ, ԸՆԴ ՈՐՈՒՄ, ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Լիզինգի առարկայի նկատմամբ պահանջներ

       Կարող է ձեռք բերվել միայն ՀՀ մատակարարներից (առաջնային շուկա) 

Լիզինգի տրամադրման վայր

Կազմակերպության  գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղեր

Լիզինգառու

 • ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ,
 • ՀՀ ռեզիդենտ 21 տարին լրացած անհատ ձեռնարկատեր, որի տարիքը լիզինգի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը       

Լիզինգառուի և/կամ երաշխավորների պարտավորությունների մասով ներկայացվող պահանջներ

 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց  պարտավորությունների, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող վարկերի բացակայություն,
 • դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, երաշխիք,լիզինգ և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 90 ուշացած օրերի հանրագումար, որը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր անձի համար առանձին, բացառությամբ, եթե ժամկետանց պարտավորության/պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը,
 • դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ ժամկետանց երաշխավորության/երի, ինչպես նաև՝ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություն/երի  բացակայություն:

Ապահովագրություն

      Լիզինգի առարկայի ապահովագրությունն իրականացվում է հաճախորդի կողմից  լիզինգի ամբողջ ժամկետի ընթացքում յուրաքանչյուր տարի, տվյալ պահին լիզինգի մնացորդի չափով`

 •  Անշարժ գույք-0.15%
 • Գյուղատնտեսական տրակտորներ, Բեռնատար և մարդատար ավտոմեքենաներ-0.4%-2.5%
 • Այլ սարքավորումներ-0.25%-0.45%

 

Լիզինգի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Անուիտետային

Լիզինգի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

Լիզինգի հիմնական գումարի մարման համար հնարավոր է սահմանել  մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված

Լիզինգային պայմանագրով նախատեսված դրամական պարտավորությունները լրիվ կատարելու

համար վճարված գումարի անբավարարության դեպքում լիզինգառուի պարտավորությունները մարվում են

հետևյալ հերթականությամբ

 • պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ Լիզինգառուի դեբիտորական պարտավորությունների դիմաց հաշվարկված տույժերը,
 • պայմանագրի շրջանակներում ձևավորված Կազմակերպության նկատմամբ լիզինգառուի դեբիտորական պարտավորությունները,
 • լիզինգի պայմաններով նախատեսված միջնորդավճարները, սպասարկման վճարներ, Պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ վճարներ,
 • ժամկետանց Լիզինգի և տոկոսի վրա հաշվարկված (կուտակված) տուժանքի գումարը,
 • ժամկետանց Լիզինգի վրա հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումարը,
 • հաշվարկված (կուտակված), սակայն չվճարված ժամկետանց տոկոսագումարը,
 • ժամկետանց Լիզինգի գումարը,
 • լիզինգի օգտագործման համար հաշվարկված (կուտակված) ժամկետային տոկոսագումարը, Լիզինգի գումարը:

  Դրամական պարտավորությունների կատարման հերթականությունը կարող է փոխվել Կազմակերպության հայեցողությամբ՝ առանց Լիզինգառուին տեղեկացնելու: Լիզինգառուն պարտավորվում է սույն կետով սահմանվածի կապակցությամբ որևէ պահանջ և(կամ) առարկություն Կազմակերպությանը չներկայացնել:

Հիմնական ապահովման միջոց

 • Լիզինգի առարկա
 • Երաշխավորություն

Լրացուցիչ ապահովման միջոց  (անհրաժեշտության դեպքում)

 • Կազմակերպության կողմից ընդունելի անշարժ  (բնակարան, բնակելի տուն, այգետնակ, հասարակական տարածք, արտադրական տարածք և այլն) և շարժական գույք,
 • այլ հիմնական և շրջանառու միջոցներ,
 • ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ,
 • այլ ապահովության միջոցներ:

Լրացուցիչ ապահովման միջոց հանդիսացող գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից

Լիզինգի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետ

Առավելագույնը 7 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Լիզինգի տրամադրման վերաբերյալ հաճախորդին հայտնելու ժամկետ և կարգ

1 աշխատանքային օր՝ հաճախորդի նախընտրած եղանակով

Լիզինգի ձևակերպման և տրամադրման ժամկետ

 Լիզինգի ձևակերպման և տրամադրման առավելագույն ժամանակահատված սահմանված չէ

 

Լիզինգի ժամկետն ավարտվելուց հետո հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն լիզինգի առարկայի սեփականությունը փոխանցվում է լիզինգառուին:

Լիզինգի տրամադրման կամ մերժման գործոններ

Տրամադրման գործոններ

 • Լիզինգառուի բավարար եկամուտ,
 • Լիզինգառուի /երաշխավոր/ներ/ի (առկայության դեպքում) բավարար վարկային պատմություն,
 •   Կազմակերպության նվազագույն չափանիշներին համապատասխան ֆինանսական ցուցանիշներ,
 •   Կազմակերպության համար ընդունելի լիզինգի առարկա,
 •   Ընդունելի լրացուցիչ գրավի առարկա:

Մերժման գործոններ

 • Լիզինգառուի անբավարար եկամուտ,
 • Լիզինգառուի և/կամ երաշխավոր/ներ/ի անբավարար վարկային պատմություն,
 • Կազմակերպության նվազագույն չափանիշներին չհամապատասխանող ֆինանսական ցուցանիշներ,
 •   Կազմակերպության համար անընդունելի լիզինգի առարկա
 • Եթե լիզինգի ֆինանսավորումը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 • Եթե բացահայտված չէ լիզինգի առարկայի օգտագործման նպատակը,
 • Անընդունելի լրացուցիչ գրավի առարկա,

Երաշխավորներին ներկայացվող պահանջներ

 

 • Երաշխավորողը ունի հասարակական բարձր դիրք և/կամ ունի բարի գործարար համբավ, և/կամ
 • Երաշխավորողը որևէ կազմակերպությունում զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոն, և/կամ
 • Երաշխավորողը հանդիսանում է շարժական և անշարժ գույքի սեփականատեր և/կամ
 • Երաշխավորողը ունի կայուն եկամուտ, դրամական հոսքեր և այլն:

Լիզինգառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ` լրացուցիչ ապահովման միջոցի անհրաժեշտության դեպքում  

 1. ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 • Սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք –10 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում,),
 • Գույքի գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտեում – 26 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում), Շարժական գույքի գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ-2 000 ՀՀ դրամ(փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում)
 1. Նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարներ՝
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար՝ 15 000 ՀՀ դրամ (փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չի ներառվում),
 1. Գրավի առարկայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
 • Անշարժ գույք – 13 000-40 000 ՀՀ դրամ,
 • Ավտոմեքենա, գյուղ. և  շին. տեխնիկա-7 000-20 000  ՀՀ դրամ,
 • Սարքավորումներ, հաստոցներ և հոսքագծեր (կախված քանակից և տեսակից)-5 000-25 000 ՀՀ դրամ,

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻԶԻՆԳԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ԼԻԶԻՆԳԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈւՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆԼԻԶԻՆԳԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»` «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ «ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ՍՊԱՌՈՂԻՑ «ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ» («KNOW YOUR CUSTOMER») ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԿԱՄ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ՏԱԼ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Համագործակցող ապահովագրական ընկերություններ

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, (010) 543491, (060) 500060, www.nairi-insurance.am

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1, (012) 888888, www.rgs.am

 «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, 0014, Կոմիտասի պող. 62 շ., 93-93/1, (060) 275757, info@reso.am

 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5, (060) 540000, (010) 580000, www.silinsurance.am

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության 51,53, տարածք՝ 47,48,50, (010) 592121, www.ingoarmenia.am

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա 10, (011) 560404, www.armeniainsurance.am 

Համագործակցող անկախ գնահատող ընկերություններ

«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սեն, (010) 542740, (091) 542750 www.olivergroup.am

«Ափթայմ» ՍՊԸ, ք․Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես Պալե» 3-րդ հարկ, (060) 535371, (098) 535314 www.uptimellc.org

«ԲԻ Էս Թի» ՍՊԸ , ք․ Երևան, Սայաթ-Նովա 40,82/31, (011) 564513, (099) 564513 www.llcbst.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Պարոնյան 16, (010) 530709, (077) 180504 info@altavip.am

«Ռիվալ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Վարդանանց փող․, փակուղի, 8 շենք, (010) 525535 info@reeval.am

«Գառդի» ՍՊԸ, ք․ Երևան, Մ․ Բաղրամյան 7, թիվ 4, (096) 520 590, (095) 520 590 gardiltd@gmail.com gardiltd@gmail.com

Նախազգուշացում

 • Լիզինգառուն/Երաշխավորը կարող են զրկվել գույքի նկատմամբ իրենց իրավունքներից, եթե չկատարեն կամ ոչ պատշաճ կատարեն լիզինգի պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները,
 • Լիզինգը չվերաֆինանսավորվելու կամ ֆինասավորումը դադարեցվելու դեպքում պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման` Կազմակերպությունում տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամով լիզինգի ձևակերպման համար սահմանված պայմաններին համապատասխան:

 հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են առնվազն յուրաքանչյուր հերթական վճարումից (մարումից) 20 աշխատանքային օր առաջ

անվճար

Լիզինգային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ

5 000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ Անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Նախատեսված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Իրավաբանական անձանց դեպքում

 • Լիզինգի հայտ,
 • Կանոնադրություն՝ հետագա փոփոխություններով և լրացումներով (ըստ անհրաժեշտության),
 • Տեղեկանք պետական ռեգիստրից,
 • Բաժնետերերի ռեեստրից քաղվածք (բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում),
 • Հարկային հաշվետվություններ` ստացման հավաստման ծանուցումներով նախորդ 12 ամսվա համար (առկայության դեպքում),
 • Մասնակիցների կամ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրություն լիզինգի ձևակերպման և/կամ գույք գրավադրելու վերաբերյալ (բնօրինակ),
 • Փոխանցման հաշիվ կամ կոմերցիոն առաջարկ մատակարար ընկերությունից (ըստ անհրաժեշտության, բնօրինակ),
 • Դիմողի և երաշխավոր/ների «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի հարցման համաձայնագրեր (բնօրինակ),
 • Լիցենզիաներ, առկայության դեպքում,
 • Տեղեկություններ ղեկավարների վերաբերյալ (անձը հաստատող փաստաթղթեր, հանրային ծառայությունների համարանիշ, բնօրինակ),
 • Սեփականության վկայական կամ վարձակալական պայմանագիր (առկայության դեպքում, պատճեն),
 • Կազմակերպություն բանկային հաշիվների քաղվածք նախորդ 12 ամսվա համար,

   Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

Ֆիզիկական անձ երաշխավոր/ներ/ի դեպքում

 

 • անձը հաստատող փաստաթղթեր, հանրային ծառայությունների համարանիշ,
 • աշխատավարձի մասին տեղեկանք կամ բանկային հաշվի քաղվածք և այլ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթղթեր,
 • սեփականության վկայականներ (առկայության դեպքում),
 • «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի հարցման համաձայնագիր (բնօրինակ),

    Այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Կազմակերպությունը:

 

Բոլոր փաստաթղթերի վաղեմության ժամկետը 30 օրացուցային օր է,

Սուբսիդավորվող և ծրագրային լիզինգների տրամադրման պայմանները կարող են տարբերվել վերոնշյալ պայմաններից:

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

    Հարգելի հաճախորդ,

    Կազմակերպությունը պարտավորվում է յուրաքանչյուր անգամ Ձեր վերաբերյալ վարկային հարցում կատարելիս, եթե այդ հարցումը ազդելու է վարկային սքոր գնահատականի վրա (Ֆայկո, Աքռա կամ սեփական սքոր), Ձեզ հայտնել այդ մասին հարցումը կատարելուց հետո առավելագույնը  2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ նշելով հարցման ամսաթիվը, նպատակը և տեսակը (վարկային պատմություն թե սքոր), ինչպես նաև` տեղեկատվություն կամ հղում  նշված վարկային պատմության/վարկային սքորի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պարունակող ինտերնետային կայքի համապատասխան էջին,  մասնավորապես.

   Տեղեկատվություն սքոր գնահատականի վրա վարկային հարցման ազդեցության վերաբերյալ՝ որտեղ հստակ նշված կլինի սքորի տեսակը և գործողության ազդեցության ուղղությունը:

    Ընդ որում,  Կազմակերպությունը նշված տեղեկատվությունը Ձեզ հայտնում է անվճար՝ էլեկտրոնային հաղորդագրության միջոցով: Էլեկտրոնային հաղորդագրության միջոցով այդ տեղեկատվությունն ուղարկելու անհնարինության դեպքում Կազմակերպությունը կտեղեկացնի Ձեզ այլ հասանելի կապի եղանակներով։

Վարկային պատմության վերաբերյալ

  Վարկային պատմությունը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ամբողջությունն է, որը ցույց է տալիս վերջինիս ֆինանսական պարտավորությունների կամ դրանց կատարման պատմությունը:
Վարկային պատմության մեջ ներառվում են հարցման պահին նախորդող 5 տարիների վերաբերյալ տվյալները, և այն ձևավորվում է`

 • անձի ստացած ֆինանսավորումներից, այդ թվում՝
 • դրանց քանակից և գումարից,
 • յուրաքանչյուր ֆինանսավորման գումարից, տեսակից, ժամկետներից, դրա գծով վարկատուի կողմից կիրառվող անվանական տոկոսադրույքից,
 • ֆինանսավորման ապահովում հանդիսացող գրավների վերաբերյալ տեղեկատվությունից,
 • վարկից/լիզինգից բխող մարումների կատարման պարտաճանաչությունից (օրինակ` ժամանակին են վճարվել տոկոսներն ու մայր գումարը, թե՝ ոչ),
 • այլ անձանց տրամադրված երաշխավորություններից, դրանց քանակից և գումարից, յուրաքանչյուր երաշխավորությամբ ապահովված վարկի տեսակից, ժամկետներից և գրավների վերաբերյալ տեղեկատվությունից,
 • ֆինանսավորումների և երաշխավորությունների գծով ժամկետանց օրերի/գումարների առկայությունից, ինչպես նաև դրանց համար սահմանված տույժ ու տուգանքներից,
 • չվճարված կամ ուշացված կոմունալ վճարներից:

  Վարկային պատմությունը չի պարունակում անձնական բնույթի տվյալներ, ինչպես օրինակ` անձի էթնիկական պատկանելիություն, կրոնական և քաղաքական հայացքներ, սոցիալական վիճակ և այլն:

      Վարկային սքոր գնահատականի էությունը և տեսակները

Վարկային սքոր գնահատականը ցուցանիշ է, որը ձևավորվում է վարկային պատմության հիման վրա և ցույց է տալիս՝ որքանով է տվյալ անձը պարտաճանաչ որպես վարկառու:
Վարկ ունեցած չլինելու պարագայում անձը չի կարող ունենալ նաև սքոր գնահատական:

Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի կարևորությունը

 

Վարկային պատմությունը և սքոր գնահատականը կարևոր են, քանի որ վարկի համար դիմելուց, բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը, մինչև վարկ տրամադրելու որոշում կայացնելը, ուսումնասիրում է դիմումատուի վարկային պատմությունն ու գնահատում, թե որքանով է պատասխանատու վերջինս՝ որպես վարկառու:

 Ձևավորված «Վատ վարկային պատմությունը» կարող է հանդիսանալ ֆինանսավորման տրամադրման մերժման պատճառ:


   Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի բարելավման քայլեր

 

   Վարկային պատմությունը և սքոր գնահատականը բարելավելու համար անհրաժեշտ է նախ շտկել դրանք վատթարացնող հիմնական պատճառները, մասնավորապես` հարկավոր է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում արագ մարել գործող ժամկետանց պարտավորությունները, ինչպես նաև`

 • թեթևացնել վարկային բեռը` մարելով գործող վարկերը՝ մասամբ կամ ամբողջությամբ,
 • մարումները կատարել սահմանված գրաֆիկին համապատասխան` բացառելով ուշացումները և ցուցաբերելով ճշտապահ վարքագիծ,
 • նվազեցնել տրված երաշխավորությունները` կրճատելով դրանց քանակը, գումարը, ինչպես նաև առկայության դեպքում ապահովելով այս մասով ժամկետանց պարտավորությունների լրիվ մարումը,
 • բացառել ընթացիկ վարկերի գծով պարտավորությունների կատարման նույնիսկ մեկօրյա ուշացումները և խուսափել անվստահելի անձանց համար երաշխավոր դառնալուց,
 • խուսափել հաճախակի նոր վարկերի ստացման համար դիմելուց:

  Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

 

Սխալ կամ թերի տվյաների շտկում


   Եթե վարկառուի վարկային պատմության մեջ առկա են սխալ կամ թերի տվյալներ, ապա պարզաբանման և ուղղման նպատակով վարկառուն կարող է այդ մասին տեղեկացնել

 1. «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին,
 2. Վարկային բյուրո,
 3. կամ ուղղակիորեն դիմել տեղեկատվություն տրամադրող ֆինանսական կազմակերպություններին:

 Վարկային բյուրոյին տեղեկացումը կարող է իրականացվել համապատասխան գրավոր դիմում ներկայացնելու միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ առցանց ռեժիմում «Իմ ԱՔՌԱ» անձնական գրասենյակից:

Վարկային բյուրոյի կողմից տրամադրված վարկային զեկույցների վերաբերյալ հաճախորդների բողոքների ընդունման/ստացման, քննարկման և վերջիններիս արձագանքման գործընթացը, գործողությունների հաջորդականությունը սահմանվում է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի «Վեճերի լուծման ընթացակարգ»-ով:

 

Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

    Եթե վարկառուն չկատարի իր պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու նրա փոխարեն, վատանալու է երաշխավորի վարկային պատմությունը և հնարավոր է՝ երաշխավորը զրկվի իր սեփական գույքից:

 

Նորման Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից

 • երաշխավորին տրամադրվում է վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ,
 • հաղորդակցումն իրականացվում է երաշխավորի կողմից ընտրված եղանակով,
 • առնվազն 7 օր առաջ երաշխավորը ծանուցվում է  պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին,
 • 1 օր առաջ հիշեցում է ուղարկվում առկա պարտավորության վերաբերյալ,
 • վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ժամկետանցումից հետո 1 օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացվում է երաշխավորը:

Երաշխավորն իրավունք ունի՝

 • ցանկացած ժամանակ Կազմակերպությունից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին,
 • վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև` պահանջել վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասների փոխհատուցում:

 

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2024-04-28 07:19:36
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am