Ապառիկ վարկավորում

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

Ապառիկ վարկավորման իրականացում                                               Համագործակցող կազմակերպության վաճառակետեր


Վարկի արժույթ                                                                                                                        ՀՀ դրամ


Վարկի գումար                                                                             30,000-350,000          350,001-500,000           500,001-1,000,000


Վարկի ժամկետ                                                                            12-18-24 ամիս            12-24-36ամիս               24-36-48 ամիս


Վարկի տարեկան տոկոսադրույք                                                                                            0%


Վարկի ամսական սպասարկման վճար                                                         Պայմանագրային գումարի 1%


Վարկառու

21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման
վերջնաժամկետին չի գերազանցում 63 տարեկանը


Գրավի տեսակ                                                                                                               Ձեռքբերվող ապրանք


Կանխավճար                                                                                                                               0%


Վարկի տրամադրման եղանակ                                                                                       անկանխիկ


Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք                                                     Ձեռքբերվող ապրանքի մինչև 100%-ի չափով


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                                                         Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)


Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ                                                             0.13% օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                                                     0.13% օրական


Ժամկետանց ամսական սպասարկման վճարի տույժ                                          0.13% օրական


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր                             Անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ


Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

 • Գործող ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Կայուն եկամտի առկայություն
 • Ընդունելի վարկարժանություն
 • գործող ժամկետանց վարկային պարտավորության առկայություն
 • Անբավարար եկամուտ
 • Անբավարար վարկարժանություն

 

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթի

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2019-04-20 02:35:51
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am