Անշարժ գույքի գրավադրմամբ

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

                                                                                               Առանց եկամտի հավաստման                    Եկամտի հավաստմամբ


Վարկի տրամադրման վայր                                                                                   Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                                                                                        ՀՀ դրամ


Վարկի գումար                                                                                   1,000,000 - 5,000,000 *                1,000,000 - 10,000,000 *


Վարկի ժամկետ                                                                                             60 ամիս                                     120 ամիս


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                                               18%                                           17%


Միանվագ վճարներ                                                        Հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

                                                                                           Վարկի տրամադրման համար՝ պայմանագրային գումարի 2,3% չափով,

                                                                                                                           բայց ոչ պակաս 100,000 ՀՀ դրամ 


Վարկառու                                              

 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը


Վարկի տրամադրման եղանակ                                                                      Կանխիկ կամ անկանխիկ


Գրավի տեսակ

 • Կազմակերպության կողմից ընդունելի անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն, այգետնակ, հասարակական տարածք՝ բացառությամբ արտադրական տարածքների), որոնք գտնվում են ՀՀ-ում
 • Վարկառուին կամ երրորդ անձին պատկանող անշարժ գույք
 • Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովվման լրացուցիչ այլ միջոցներ

Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք                                    Գույքի լիկվիդային արժեքի                    Գույքի լիկվիդային արժեքի

                                                                                                        մինչև 50%-ի չափով                               մինչև 70%-ի չափով


Գրավի գնահատում                                                                Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ

                                                                                                        համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                                                          Չի գանձվում


 Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ                       Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ 

                                                                 Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո                               


Վարկի տրամադրման ժամկետ            

 • Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:**

      **Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:


Ժամկետանց տոկոսագումարի  գծով տույժ                                                               0.13%  օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                                                        0.13%  օրական


Վարկի տրամադրման գործոններ 

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Ընդունելի գրավ
 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների բավարար եկամուտ
 • Ընդունելի գրավ

 

 

 

 

 

 

 


Վարկի մերժման գործոններ

Վերը նշված պայմաններին անհամապատասխանություն


Այլ վճարներ   

 1.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող սահմանափակումների և գրավի գրանցման համար սահմանված վճարներ`
 •  Սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք - 10,000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի իրավունքի գրանցում - 26,000 ՀՀ դրամ
 1. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման  վճար՝ սկսած 15,000 ՀՀ դրամից կախված գույքի տեսակից
 2. Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
 • Բնակարան - 13,000 ՀՀ դրամ
 • Բնակելի տուն մինչև 300քմ - 28,000 ՀՀ դրամ

Վերաֆինանսավորվող (այլ վարկատուներից տեղափոխվող) վարկային հայտերը

կարող են բավարարվել հետևյալ պայմաններով


Վարկի արժույթ                                                                                                                   ՀՀ դրամ


Վարկի ժամկետ                                                                                    60 ամիս                                      120 ամիս


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                                      18%                                             17%


Ծառայության միանվագ վճարներ                                            Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10,000 ՀՀ դրամ

                                                                             Վարկի տրամադրման համար 30,000                      Վարկի տրամադրման համար 30,000


Վարկի գումար                                                                1,000,000 - 5,000,000                              1,000,000 -10,000,000


Իսկ մնացած բոլոր պայմանները համաձայն ստանդարտ վարկավորման պայմանների


*Պայմաններով սահմանված վարկի գումարի առավելագույն շեմերը գերազանցող վարկերի տրամադրման դեպքում Վարկավորման պայմանները սահմանվում են համաձայն վարկային պայմանագրի

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ` եկամտի հավաստմամբ, վերաֆինանսավորում

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ` առանց եկամտի հավաստմամբ, վերաֆինանսավորում

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ` առանց եկամտի հավաստմամբ

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ` եկամտի հավաստմամբ

Փաստաթղթեր

 

Փաստաթղթի անվանում

Հաճախորդից պահանջվող

Հաճախորդի ընտանիքի անդամներից պահանջվող

Դիմում-հայտ

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)

Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական (բնօրինակ)

 

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Աշխատանքի վայրից տեղեկանք` կազմակերպության պաշտոնական բլանկի վրա տպված, որտեղ նշված է զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժը կամ բանկային հաշվի   քաղվածք

 

 

 

 

Երկրորդական եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթուղթ

Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական (բնօրինակ)

 

Գրավադրվող գույքի սեփականության ծագման հիմքերը

անհրաժեշտության դեպքում

 

Նախնական հաշվետվություն՝ անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

 

Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի ամուսնության/ամուսնալուծության, կնոջ/  ամուսնու մահվան վկայականները (բնօրինակ)  

 

Քաղվածք մարված և գործող վարկերի / վարկային գծերի հաշվից, եթե առկա են եղել ժամկետանց պարտավորություններ

 

անհրաժեշտության դեպքում

 

 

անհրաժեշտության դեպքում

 

Տեղեկանք բնակության վայրից տրված իրավասու մարմնի (տեղական ինքնակառավարման մարմին, ԲՇՏ, Համատիրություն, Լիազոր ներկայացուցիչ և այլն) կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)

 

Վարկը հաստատվելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Տեղեկանք գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (բնօրինակ)

 

Հիմնական հաշվետվություն՝ անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

 

Հաջորդող գրավ կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ վարկի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկանք և հաջորդող գրավի թույլտվություն (անհրաժեշտության դեպքում)

 

Այլ փաստաթղթեր`ըստ անհրաժեշտության

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2019-05-07 01:18:24
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am