Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

                                                                                             Առանց եկամտի հավաստման              Եկամտի հավաստմամբ


Վարկի տրամադրման վայր                                                                                    Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                                                                                           ՀՀ դրամ


Վարկի գումար                                                                                      1,000,000 - 4,000,000*                 1,000,000 - 7,000,000*


Վարկի ժամկետ                                                                                                                         60 ամիս                         


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                                                        21%                              20%


Միանվագ վճարներ                                             Հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 ՀՀ դրամ 

                                                         Վարկի տրամադրման համար՝ պայմանագրային գումարի 3% չափով, բայց ոչ պակաս 70,000 ՀՀ դրամ


Վարկառու                                                                                      21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի

                                                                                              տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը


Վարկի տրամադրման եղանակ                                                                             Կանխիկ կամ անկանխիկ


Գրավի տեսակ                                     

   Վարկառուին կամ երրորդ անձին պատկանող ավտոմեքենա

 •  Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 15 տարի
 • Ռուսական արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 5 տարի

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովվման լրացուցիչ այլ միջոցներ


Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք                                Ավտոմեքենայի լիկվիդային                        Ավտոմեքենայի լիկվիդային

                                                                                                     արժեքի  մինչև 50%-ը**                                արժեքի  մինչև 70%-ը**

Ավտոմեքենայի լիկվիդային արժեքի  մինչև 70%-ը, նվազագույնը

կազմակերպության կողմից ընդունելի մեկ անձի երաշխավորության դեպքում

Ավտոմեքենայի լիկվիդային արժեքի  մինչև 90%-ը, նվազագույնը

կազմակերպության կողմից ընդունելի երկու անձի երաշխավորության դեպքում


Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների կողմից


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

** Նշված պայմանների դեպքում  վարկի մնացորդի չափով՝ մինչև վարկի ավարտը կամ կազմակերպության կողմից ընդունելի երկու անձի երաշխավորություն


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                                                     Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ                                Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո


Վարկի տրամադրման ժամկետ

 • Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

     ***Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:  


Ժամկետանց տոկոսագումարի  գծով տույժ                                                         0.13%  օրական 


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                                                   0.13%  օրական


Վարկի տրամադրման գործոններ

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Ընդունելի գրավ
 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների բավարար եկամուտ
 • Ընդունելի գրավ

Վարկի մերժման գործոններ

Վերը նշված պայմաններին անհամապատասխանություն


Այլ վճարներ

• ՀՀ ՃՈ կողմից գրավի գրանցման համար սահմանված վճար - 2,000 ՀՀ դրամ

• Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների - 7,000 ՀՀ դրամ

• Ապահովագրություն - 2.5%՝ յուրաքանչյուր տարվա համար վարկի մնացորդից


*Պայմաններով սահմանված վարկի գումարի առավելագույն շեմերը գերազանցող վարկերի տրամադրման դեպքում Վարկավորման պայմանները սահմանվում են համաձայն վարկային պայմանագրի


Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ +Եկամուտ,+ԿԱՍԿՈ,+Նոտար

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ -Եկամուտ,+ԿԱՍԿՈ,+Նոտար

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ +Եկամուտ,-ԿԱՍԿՈ,-Նոտար

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ -Եկամուտ,-ԿԱՍԿՈ,-Նոտար

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթի անվանում

Հաճախորդից պահանջվող

Համավարկառուից պահանջվող

Դիմում-հայտ

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում` տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Աշխատանքի վայրից տեղեկանք` կազմակերպության պաշտոնական բլանկի վրա տպված, որտեղ նշված է զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժը կամ բանկային հաշվի   քաղվածք

Տեղեկանք բնակության վայրից տրված իրավասու մարմնի (տեղական ինքնակառավարման մարմին, ԲՇՏ, Համատիրություն, Լիազոր ներկայացուցիչ և այլն) կողմից

անհրաժեշտության դեպքում

 

Ընտանիքի անդամների անձնագրեր և սոց. քարտեր (բնօրինակ)

 

Առկայության դեպքում ամուսնության վկայական (բնօրինակ)

 

Ընտանիքի անդամների եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք (անհրաժեշտության դեպքում)

 

Երկրորդական եկամտի ապացույցներ (անհրաժեշտության դեպքում)

Տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու համար տեղեկանք (Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու դեպքում)

 

Տրանսպորտային միջոցի մաքսազերծման փաստաթղթերը, հաշիվ-ապրանքագիրը

 

Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի վկայականը

 

Տրանսպորտային միջոցի ժամանակավոր և հիմնական գրանցման վկայագրերը

 

Տրանսպորտային միջոցը վաճառողի անձնագրի, սոց. քարտի և ամուսնության վկայականի բնօրինակները

 

Տրանսպորտային միջոցի (բացի Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկավորման) գնահատման ակտ

 

Քաղվածք մարված և գործող վարկերի / վարկային գծերի հաշվից, եթե առկա են եղել ժամկետանց պարտավորություններ

Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագիր (Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման վարկավորման դեպքում)

 

Տեղեկանք տրված իրավասու մարմնի կողմից   Տրանսպորտային միջոցների սահմանափակումների  վերաբերյալ (բացի Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման դեպքում)

 

Կանխավճարի անդորրագիրը / նախավճարի պայմանագիրը` հաստատված նոտարի կողմից

 

Գրավի իրավունքի գրանցման վկայագիր

 

Ապահովագրության վկայականը

 

Տրանսպորտային միջոցի հանձնում-ընդունումը հաստատող փաստաթուղթը (Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման դեպքում)

 

Այլ փաստաթղթեր`ըստ անհրաժեշտության

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2019-05-20 13:40:14
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am