Աշխատավարձի ապահովմամբ

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

Վարկի տրամադրման վայր                                                                         Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                                                                                   ՀՀ դրամ


Վարկի գումար և  ժամկետ                                                                       24 ամիս                             24-48 ամիս

                                                                                                                 100,000-500,000*                  500,001-2,500,000*


Վարկի առավելագույն   գումար

Առավելագույնը ամսական  զուտ աշխատավարձի տասնապատիկը, բայց ոչ ավել քան 2 500 000 ՀՀ դրամ

(Եթե վարկառուն գրանցված է մեկից ավելի աշխատավայրում, ապա վարկի գումարը հաշվարկվում է դրանց հանրագումարից)


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                                                                                    20%          


Միանվագ վճարներ                               Վարկի տրամադրման համար - պայմանագրային գումարի 2% չափով, բայց ոչ պակաս 20,000 ՀՀ դրամ


Վարկառու                                                                   21  տարին    լրացած   ՀՀ    քաղաքացի    կամ    ռեզիդենտ    ֆիզիկական    անձ,                                                                                   որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը


Վարկի տրամադրման եղանակ                                                                            Կանխիկ կամ անկանխիկ


Գրավի տեսակ                                                                  Կարող  է  պահանջվել Կազմակերպության կողմից ընդունելի 1 կամ  2 անձի

                                                                                         երաշխավորություն և/կամ ապահովվման լրացուցիչ այլ միջոց


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                                                       Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ                Ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ                           

Առավելագույնը  1  աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ  բոլոր  փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո


Վարկի տրամադրման ժամկետ                                            Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ հաստատումից    հետո   անհրաժեշտ

                                                                                                    բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո  


Ժամկետանց տոկոսագումարի  գծով տույժ                                                              0.13%  օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                                                       0.13%  օրական


Վարկի տրամադրման գործոններ

Մինչև 500,000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ  վարկերի դեպքում

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Վարկառուի բավարար եկամուտ

   500,001 մինչև 2,500,000 (ներառյալ)  ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 •  Վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների բավարար եկամուտ

  ​​​Վարկի մերժման գործոններ

Վերը նշված պայմաններին անհամապատասխանություն


*Պայմաններով սահմանված վարկի գումարի առավելագույն շեմերը գերազանցող վարկերի տրամադրման դեպքում Վարկավորման պայմանները սահմանվում են համաձայն վարկային պայմանագրի

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ - Աշխատավարձի ապահովմամբ (500,001-2,500,000)

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ - Աշխատավարձի ապահովմամբ (100,000-500,000)

Փաստաթղթեր

          Փաստաթղթի անվանում

 Հաճախորդից պահանջվող 

Հաճախորդի ընտանիքի 

 անդամներից պահանջվող 

 Երաշխավորից 

պահանջվող 

Դիմում-հայտ

 

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ 

(բնօրինակ)

Սոցիալական քարտ կամ բացակայության դեպքում`

 տեղեկանք համապատասխան մարմնից (բնօրինակ)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

Աշխատանքի վայրից տեղեկանքկազմակերպության

 պաշտոնական բլանկի վրա տպվածորտեղ նշված է 

զբաղեցրած պաշտոնըամսական աշխատավարձի

 չափըտվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային

 ստաժը կամ բանկային հաշվի 6 ամսվա քաղվածք

 

 

 

 

անհրաժեշտության

դեպքում  

 անհրաժեշտության 

դեպքում

 Երկրորդական եկամուտների վերաբերյալ  տեղեկանք 

կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթուղթ

անհրաժեշտության

դեպքում

անհրաժեշտության

դեպքում

 

անհրաժեշտության

դեպքում 

 

       Շարժական և անշարժ գույքի սեփ.վկայական

 

 անհրաժեշտության

դեպքում 

 

 

անհրաժեշտության

դեպքում

 

 

անհրաժեշտության

դեպքում

 

Քաղվածք մարված և գործող վարկերի / վարկային

 գծերի հաշվիցեթե առկա են եղել

 ժամկետանց պարտավորություններ

 

անհրաժեշտության

դեպքում

 

 

 անհրաժեշտության

դեպքում

 

անհրաժեշտության

դեպքում

 Տեղեկանք բնակության վայրից տրված իրավասու մարմնի 

 (տեղական ինքնակառավարման մարմին, ԲՇՏ

ՀամատիրությունԼիազոր ներկայացուցիչ և այլն)

 կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)

անհրաժեշտության

դեպքում

 

 

Այլ փաստաթղթերըստ անհրաժեշտության

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2019-05-20 13:38:22
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am