Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկի պահանջները

Անձը հաստատող փաստաթուղթ Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Հանրային ծառայությունների համարանիշ Հանրային ծառայությունների համարանիշ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների բացակայություն
Տարիքային համապատասխանություն Տարիքային համապատասխանություն

Հաշվիչներ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
s

Արդյունք

Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Պայմաններ

Վարկի տրամադրման վայր                                                         Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                                                              ՀՀ դրամ


Վարկի գումար                                                                                      100,000 – 10,000,000


Վարկի ու տոկոսների մարման եղանակը, ժամկետը, վարկ/գրավ հարաբերակցությունն ու տոկոսադրույքը

Մարման եղանակ

Ժամկետ/ամիս

Վարկ/գրավ

Տոկոսադրույք

Անուիտետային մարում

6-36

100%

17%

Անուիտետային մարում

37-48

100%

18%

Վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում վճարելու պայմանով

1-12

100%

16%

Վարկի տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում վճարելու պայմանով

1-3

100%

14%

3-6

100%

15%

6-12

100%

16%


Տրամադրման միանվագ վճարներ

 • 100,000-ից 200,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 1,700 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
 •  200,001-ից 400,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 3,400 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
 •  400,001-ից 800,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 6,800 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
 •  800,001-ից 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 8,500 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
 • 1,000,001-ից ավելի ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 20,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

Վարկառու                                                                       18  տարին լրացած ՀՀ  քաղաքացի  կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,

                                                                                 որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը


Վարկ/գրավ                                                                                                                             ​​​​  ​​​մինչև 100%


Վարկի տրամադրման եղանակ                                                                                            Կանխիկ


Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ                                                                     

 • Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, ոսկյա զարդեր, ոսկու ջարդոն, սպիտակ ոսկի
 • Ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների, ոսկյա իրերին ամրացված թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում
 • Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է ոսկերիչ-փորձագետի կողմից` Կազմակերպությունում տվյալ օրվա դրությամբ գործող սակագներով:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                                                             Չի գանձվում


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման, հաճախորդին հայտնելու և Վարկի տրամադրման ժամկետ

 •  Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո

Ժամկետանց տոսագումարի  և ժամկետանց                                                            0.13%  օրական, 

վարկի մայր գումարի գծով տույժ                                      


Վարկի տրամադրման գործոններ                                                   

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Ընդունելի գրավ

Վարկի մերժման գործոններ

Վերը նշված պայմաններին անհամապատասխանություն


 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (Ոսկի և Ադամանդ)

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (Ոսկի)

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթի անվանում

 Հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր   

Դիմում-հայտ

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ)

Հանրային ծառայության համարանիշ (բնօրինակ) կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանք (բնօրինակ)

Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության

Կարևոր է իմանալ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք տեսնել ստորև:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

         

 • i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)
 • A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)
 • n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
 • N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
 • Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
 • Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Առավել մանրամասն ծանոթացեք այս հղումով`  8/01

Կազմակերպությունը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ուշադրություն:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈւՄԱՐԻ ՄԱՐՈւՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈւՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 
Թարմացվել է՝ 2019-02-21 00:27:47
Ֆինանսական օգնական www.abcfinance.am