Бизнес кредиты

Требования к кредиту

Документ, удостоверяющий личность Документ, удостоверяющий личность
Номер социальной карты Номер социальной карты
Отсутствие просроченных кредитных обязательств Отсутствие просроченных кредитных обязательств
Возрастное соответствие Возрастное соответствие

Счетчики

С равными выплатами основной суммы
С равными выплатами
s

Результат

Остаток кредита Проценты Сумма кредита Всего к оплате
s

Результат

Остаток кредита Проценты Сумма кредита Всего к оплате
Условия

Վարկի տրամադրման վայր                                                   Կազմակերպության գրասենյակ


Վարկի արժույթ                                                         ՀՀ դրամ                                            ԱՄՆ դոլար


Վարկի ժամկետ                                                                              Մինչև 60 ամիս


Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը                 Սկսած 16%-ից                                   Սկսած 14%-ից


Միանվագ վճարներ

Հայտի ուսումնասիրության վճար - 10,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման համար - պայմանագրային գումարի  2% չափով, բայց ոչ պակաս  50,000 ՀՀ դրամ


Վարկի նվազագույն գումար                      1,000,000-4,000,000 ՀՀ դրամ                                 2,000-8,000  ԱՄՆ դոլար


Գործնեության նվազագույն ժամկետ                                               3 ամիս 


Վարկառու

 • Իրավաբանական անձ
 • 21 տարին լրացած  անհատ ձեռնարկատեր, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը​​​

Վարկի տրամադրման եղանակ                                      Անկանխիկ


Վարկի տրամադրման ձև  

 • Միանվագ տրամադրում, կամ 
 • Փուլային տրամադրում, կամ
 • Չվերականգնվող վարկային գծի բացում, կամ
 • Վերականգնվող վարկային գծի բացում, կամ
 • Վարկային գործառնությունների գլխավոր պայմանագրի կնքում

Գրավի տեսակ

Կազմակերպության կողմից ընդունելի անշարժ  (բնակարան, բնակելի տուն, այգետնակ, հասարակական տարածք, արտադրական տարածք և այլն) և շարժական գույք

Վարկառուին կամ երրորդ անձին պատկանող անշարժ կամ շարժական գույք

Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել ապահովվման լրացուցիչ այլ միջոցներ


Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք                        Գույքի շուկայական արժեքի մինչև 70%-ի չափով


Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման կազմակերպության հետ համագործակցող անկախ գնահատողների


Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ                                   Չի գանձվում


Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարումներ

Վարկի մարման եղանակ— ամենամսյա (հավասարաչափ կամ ոչ հավասարաչափ)

Տոկոսագումարների վճարման եղանակ— ամենամսյա

Վարկային գծի մարման եղանակ — կարող է սահմանվել ժամկետի վերջում՝միանվագ


Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

Վարկի հիմնական գումարի մարման համար հնարավոր է սահմանել  մինչև 3 ամիս դադարի շրջան՝ յուրաքանչյուր տարվա համար


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման   ժամկետ

Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո


Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման                      1 աշխատանքային օր

և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ


Վարկի տրամադրման ժամկետ

 • Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:  

Ժամկետանց տոկոսագումարի  գծով տույժ                          0.13%  օրական


Ժամկետանց վարկի մայր գումարի գծով տույժ                   0.13%  օրական


Վարկի տրամադրման և մերժման գործոններ

 • Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի  ժամկետանց վարկային պարտավորության բացակայություն
 • Ընդունելի գրավ
 • Վարկառուի վարկունակության վերլուծության դրական արդյունք

Այլ վճարներ

Անշարժ գույքի գրավի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման և պետական գրանցման: Շարժական գույքը ենթակա է միայն պետական գրանցման: Գրավադրման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը` գույքի գնահատման, նոտարական վավերացման և պետական գրանցման, կատարվում են հաճախորդի կողմից:

Ընդհանուր տեղեկատվություն

 • Կանոնադրություն՝ հետագա փոփոխություններով և լրացումներով (իրավաբանական անձի դեպքում)
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական, ներդիրներ
 • Տեղեկանք պետական ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխությունների և մասնակիցների վերաբերյալ
 • Բաժնետերերի ռեեստրից քաղվածք (բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում)
 • ՀՎՀՀ
 • Մասնակիցների կամ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրություն վարկ ստանալու և/կամ գույք գրավադրելու վերաբերյալ
 • Լիցենզիաներ, առկայության դեպքում
 • Տեղեկություններ ղեկավարների վերաբերյալ (անձնագրեր, սոցիալական քարտեր, նշանակման հրաման/որոշում)
 • Կազմակերպություն բանկային հաշվի քաղվածք, առկայության դեպքում

Տվյալներ եկամուտների վերաբերյալ

 • ՀՀ ՖՆ ՊԵԿ ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններ վերջին 12 ամսվա համար (Շահութահարկի հաշվարկ, ԱԱՀ հաշվարկ, Եկամտային հարկի հաշվարկ, Շրջանառության հարկի հաշվարկ և այլն)
 • Տեղեկանք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ
 • Հարկային մարմինների կողմից իրականացված ստուգման վերջին ակտ (առկայության դեպքում)
 • Աուդիտորական կազմակերպության եզրակացություն (առկայության դեպքում)
 • Գործարար ծրագիր կամ տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, անհրաժեշտության դեպքում
 • Գործող և նախկին պայմանագրեր (իրացման, մատակարարման և այլն), հաշիվ-ապրանքագրեր, առկայության դեպքում
 • Հաշվապահական հաշվեկշիռ՝ տվյալ պահի դրությամբ
 • Տեղեկանք վերջին 12 ամսվա ընթացքում փաստացի ստացված եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ՝ ըստ ամիսների
 • Տեղեկանք ապրանքանյութական պաշարների մնացորդի և դրանց ինքնարժեքի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք հիմնական միջոցների և դրանց շուկայական արժեքների վերբերյալ
 • Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիրտորական պարտավորությունների վերաբերյալ
 • Վերջին վեց ամիսների կտրվածքով կատարված գրառումներ, առկայության դեպքում
 • Լուսանկարներ ծավալվող գործունեության վերաբերյալ

Վարկային պատմության մասին տվյալներ

 • Գործող և վերջին մեկ տարվա ընթացքում մարված բոլոր վարկային գործարնքների վարկային, գրավի պայմանգրեր, մարման ժամանակացույցեր, վարկային հաշվից քաղվածք, անհրաժեշտության դեպքում
 • Վարկառուի և իր հետ Փոխկապակցված անձանց, Երաշխավորների համաձայնությունները վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ

Գրավադրվող անշարժ գույքի հետ կապված փաստաթղթեր

 • Սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական
 • Սեփականության իրավունքի ծագման հիմքեր, անհրաժեշտության դեպքում
 • Սեփականատերերի (ամուսնու առկայության դեպքում՝ նաև ամուսնու) անձնագրերի, ամուսնության վկայականների պատճեններ
 • ՀՀ ԿԱ կադաստրի ՊԿ կողմից տրամադրված տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանաձակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 • Գույքի գնահատման հաշվետվություն
 • Լուսանկարներ

Այլ գույքի գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Այլ գույքի գրավադրման դեպքում՝ օրենքով սահմանված կարգով գործարքը կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • Սեփականատերերի (ամուսնու առկայության դեպքում՝ նաև ամուսնու) անձնագրերի, ամուսնության վկայականների պատճեններ
 • Գույքի գնահատման հաշվետվություն

Այլ լրացուցիչ փաստաթղթր, որոնց անհրաժեշտությունը որոշում է Ընկերությունը:

Важно знать

Процентная ставка по кредиту рассчитывается на основе номинальной процентной ставки, а годовая процентная ставка показывает, во сколько вам обойдется кредит, если вы будете вовремя платить проценты по другим платежам. Вы можете увидеть процедуру расчета фактической годовой процентной ставки далее.

 

Годовая процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:

 • i - годовая фактическая процентная ставка (APR)
 • A - сумма кредита (первоначальная сумма кредита, предоставленного кредитором потребителю)
 • n - количество платежей по погашению кредита
 • N - номер последнего платежа в счет погашения кредита
 • Kn - cумма n-го платежа на погашение кредита
 • Dn - период со дня выдачи кредита до дня уплаты n-го платежа по кредиту, выраженный в количестве дней

Более подробно можете ознакомиться по этой ссылке:  8/01

До заключения кредитного договора организация выдает Индивидуальный листок в соответствии с Положением 8/05, утвержденным Советом Центрального банка Республики Армения «Порядок общения банка и ​​вкладчика, кредитора и потребителя, сроки, условия и минимальные требования».

Внимание!
 • ЕСЛИ ВАШИ ПРОЦЕНТЫ И ПОГАШЕНИЕ ПО КРЕДИТУ НЕ ВЫПЛАЧЕНЫ ВОВРЕМЯ, ИНФОРМАЦИЯ О ВАС БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В КРЕДИТНОМ РЕГИСТРЕ.
 • ВАШЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ КОНФИСКОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОГАСИТЕ ВАШИ ПЛАТЕЖИ ПО ПРОЦЕНТАМ И СУММЕ КРЕДИТА ВОВРЕМЯ. 
Обновлено 2024-04-28 12:25:02
Финансовый помощник www.abcfinance.am